Ở Ngoài Tầm Mắt – Gone from my sight – Song

English: Henry Van Dyke.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Middle Way Group.

Ở Ngoài Tầm Mắt – Gone from my sight – Song ngữ

 

I am standing upon the seashore. A ship at my side spreads her white sails to the morning breeze and starts for the blue ocean. She is an object of beauty and strength. I stand and watch her until at length she hangs like a speck of white cloud just where the sea and sky come to mingle with each other.

Tôi đứng bên bờ biển. Một con tầu ở phía của tôi, trong làn gió buổi sáng thổi hiu hiu nhẹ, giương cánh buồm trắng và bắt đầu khởi hành trên biển xanh. Con tầu trông thật đẹp và mạnh mẽ. Tôi đứng xem tầu thật lâu, cho đến lúc con tầu nhỏ lại như một chấm mây trắng, ngay ở ranh giới nơi mặt biển và bầu trời trộn lẫn vào nhau.

 

Then someone at my side says: “There, she is gone!”

 Lúc đó ở phía của tôi, một người nào đó nói: “Ở đó, con tầu đã biến mất!”

“Gone where?”

“Biến mất ở đâu?”

 

Gone from my sight. That is all. She is just as large in mast and hull and spar as she was when she left my side and she is just as able to bear the load of living freight to her destined port.

Biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Thế thôi. Khi con tầu khởi hành từ phía của tôi, con tầu to lớn với cột buồm thẳng cùng với thân tầu và cột buồm ngang, nên con tầu chở theo được nhiều hàng hóa cùng với nhiều sức sống đến hải cảng mới.

 

Her diminished size is in me, not in her. And just at the moment when someone at my side says: “There, she is gone!” There are other eyes watching her coming, and other voices ready to take up the glad shout: “Here she comes!”

Kích thước của con tầu đã nhỏ lại trong tầm nhìn của tôi, chứ không phải kích thước con tầu thay đổi. Và trong lúc ở phía của tôi, người nào đó nói: “Ở đó, con tầu đã biến mất!” thì cũng ngay lúc đó – ở bờ biển bên kia – nhiều cặp mắt khác đang dõi theo con tầu đang tới, và nhiều giọng nói vui mừng, chuẩn bị hét to lên: “Con tầu sắp cập bến rồi!”

 

And that is dying.

Và sắp mất – hay sắp chết – là như thế.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. com
  2. https://hospicephysician.wordpress.com/2009/08/20/gone-from-my-sight/
  3. https://tienvnguyen.net/p146a251/o-ngoai-tam-mat-gone-from-my-sight
  4. https://www.pinterest.com/pin/76701999882496985/