Nụ cười cuối đời – A Smile in His Lifetime – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

Mokugen was never known to smile until his last day on earth. When his time came to pass away he said to his faithful ones: “You have studied under me for more than ten years. Show me your real interpretation of Zen. Whoever expresses this most clearly shall be my successor and receive my robe and bowl.”

Trước ngày thiền sư Mokugen viên tịch, chưa có ai từng được thấy ngài mỉm cười trước đó. Khi sắp đến giờ viên tịch, ngài bảo các đệ tử thân cận nhất: “Các con đã theo học với ta hơn mười năm rồi. Hãy bày tỏ cho ta thấy các con thực sự hiểu gì về thiền. Ai có thể trình bày sáng tỏ nhất sẽ là người kế tục và được nhận y bát của ta.”

 

Everyone watched Mokugen’s severe face, but no one answered.

Mọi người đều theo dõi khuôn mặt nghiêm nghị của thiền sư, nhưng không ai trả lời.

 

Encho, a disciple who had been with his teacher for a long time, moved near the bedside. He pushed forward the medicine cup a few inches. This was his answer to the command.

Thế rồi Encho, một đệ tử đã từng theo học rất lâu năm, bước đến gần giường thầy. Ông đẩy chén thuốc về phía trước mấy phân. Đây là câu trả lời của ông để đáp lại lời thầy.

 

The teacher’s lace became even more severe. “Is that all you understand?” ‘He asked. 

Khuôn mặt vị thầy càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngài hỏi: “Có phải đó là tất cả những gì con hiểu?”

 

Encho reached out and moved the cup back again.

Encho với tay lấy cái chén và đưa về chỗ cũ.

 

A beautiful smile broke over the features of Mokugen. “You rascal,’’ he told Encho. “You worked with me ten years and have not yet seen my whole body. Take the robe and bowl. They belong to you.”

Một nụ cười tươi bừng nở trên khuôn mặt thiền sư Mokugen. Ngài bảo Encho: “Thằng nhãi ranh! Con nỗ lực với ta đã mười năm rồi mà chưa từng thấy được toàn thân ta. Hãy nhận lấy y bát! Những thứ ấy thuộc về con.”

 

 When you realize how perfect everything is.

 You will tilt your head back and laugh at the sky.

 “Khi bạn biết mọi chuyện đều hoàn hảo.

 Bạn sẽ nghiên đầu về phía sau và cười với trời cao.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://endofthegame.files.wordpress.com/2012/07/2-ox-herding-noticing-the-footprints.jpg
  2. https://trandinhhoanh.wordpress.com/2010/02/19/sB1-nghiE1BB87p-cE1BBA7a-gisho/
  3. http://phatam.org/book/index/40–trong-coi-mong-in-dreamland/3181/2875/2878/11293
  4. https://www.grubstreet.org/grub-daily/day-272-take-a-nap/
  5. http://history.cultural-china.com/en/182History14086.html