Những Ngày Hạnh Phúc – Happy Days – Song ngữ

Happy Days, Anguttara Nikaya

Những Ngày Hạnh Phúc, Kinh Tăng Chi Bộ

Anh ngữ: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Những Ngày Hạnh Phúc – Happy Days

Whatever beings, O monks, behave righteously by body, speech, and mind during the morning, a happy morning will be theirs.

Nầy các Tỳ Kheo, bất cứ ai có hành động, lời nói, và ý nghĩ thiện lành vào buổi sáng, sẽ có một buổi sáng hạnh phúc.

 

Whatever beings behave righteously by body, speech, and mind at noon, a happy noon will be theirs.

Bất cứ ai có hành động, lời nói, và ý nghĩ thiện lành vào buổi trưa, sẽ có một buổi trưa hạnh phúc.

 

Whatever beings behave righteously by body, speech, and mind during the evening, a happy evening will be theirs.

Bất cứ ai có hành động, lời nói, và ý nghĩ thiện lành vào buổi chiều, sẽ có một buổi chiều hạnh phúc.

 

Truly auspicious and a festive time,

A happy morning and a joyful rising,

Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội,

Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc,

 

A precious moment and a blissful hour

Will come for those who offer alms

To the ones who lead the holy life.

Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc,

Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo.

 

On such a day, right acts in words and deeds,

Right thoughts and noble aspirations,

Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện,

Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý,

 

Bring gain to those who practise them;

Happy are those who reap such gain,

Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;

Hạnh phúc thay, cho những ai gặt quả tốt lành trên,

 

For they have grown in the Buddha’s Teaching.

May you and all your relatives

Be happy and enjoy good health!

Vì họ đã luôn thực hành Lời Phật Dạy.

Hãy mong cho người và gia quyến

Biết sống hạnh phúc và biết vui vì còn khỏe mạnh!

 A mother dog is for 3 cubs nursing, as a mother raising children, the zoo in Kansas, USA. Một con chó mẹ đang cho 3 chú hổ con bú,  như một người mẹ nuôi con, tại vườn bách thú Kansas, Mỹ.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.bps.lk/olib/wh/wh155-p.html#S41
  2. http://tienvnguyen.net/p194a272/nhung-ngay-hanh-phuc-kinh-tang-chi-bo-happy-days-anguttara-nikaya
  3. https://www.google.com/search?q=danh+ngôn+hạnh+phúc+buddha+black+and+white+images