Nguyện an Lành – Prayers for Safety and Happiness – Song ngữ

English: Ernest K. S. Hunt – 1962.

Việt ngữ: Tịnh Minh – 1992.

Compile: Lotus group.

 

Nguyện an Lành – Prayers for Safety and Happiness

 

May we be safe and happy during daytime,

May we be safe and happy during nighttime,

Always safe and happy in all watches of the entire day.

May all Buddhas, Supreme Teachers with limitless compassion,

protect and bless us.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Ngày đêm sáu thời được an lành,

Trong tất cả thời đều an lành,

Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.

 

May we be safe and happy during daytime,

May we be safe and happy during nighttime,

Always safe and happy in all watches of the entire day.

May the Three Jewels continually protect and bless us.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Ngày đêm sáu thời được an lành,

Trong tất cả thời đều an lành,

Nguyện chư Tam Bảo thường gia bị.

 

May we be safe and happy during daytime,

May we be safe and happy during nighttime,

Always safe and happy in all watches of the entire day.

May the Protecting Deities continually protect and bless us.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Ngày đêm sáu thời được an lành,

Trong tất cả thời đều an lành,

Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

 

Namo Auspicious, Disaster-Quelling Bodhisattva (3 times)

Nam Mô Bồ-tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần)

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://tienvnguyen.net/p154a536/nguyen-an-lanh-prayers-for-safety-and-happiness
  2. http://www.missiontheologyanglican.org/resource/buddhist-prayer/