Người Phụ nữ làm nhà lãnh đạo tốt hơn – Women are Better Leaders – Song ngữ

English: Alison Lesley.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến – 2015.

Compile: Lotus group.

Dalai Lama: Phụ nữ làm nhà lãnh đạo tốt hơn – Dalai Lama: Women are Better Leaders – Song ngữ

 

WORLD CRISES REQUIRE A COMPASSIONATE APPROACH TO LEADERSHIP.

CÁC CUỘC KHỦNG HOẢNG TRÊN THẾ GIỚI, ĐANG CẦN CÓ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO MÀ CÓ LÒNG TỪ BI.

 

The Dalai Lama thinks that the world would be less violent if more women assumed leadership roles globally.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nghĩ rằng thế giới sẽ ít bạo lực hơn, nếu trên toàn-cầu có nhiều người phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo.

 

In a recent interview with Larry King on Ora TV’s PoliticKing, the Dalai Lama, the face of Tibetan Buddhism and one of the planet’s most recognized spiritual leaders, said that the world is in need of more women as leaders.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Larry King trên PoliticKing của chương trình truyền hình Ora TV, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, một trong những người được ngưỡng mộ nhất trên thế giới, nói rằng thế giới đang cần có nhiều phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo. 

 

“According to scientists, women have more sensitivity than men. Sometimes I really feel that more women should take responsibility in the leadership of our planet. It would mean less violence,” his Holiness Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama, said.

“Theo các nhà khoa học, phụ nữ có nhiều cảm xúc hơn là đàn ông. Đôi khi, tôi thật sự tin rằng chúng ta cần có nhiều phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo trên toàn cầu. Điều nầy có nghĩa là thế giới sẽ có ít bạo lực hơn,” Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gyatso nói.

 

He doesn’t, however, endorse Hillary Clinton publicly for president as he doesn’t want to get personally involved in American politics.

Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma không công khai ủng hộ bà ứng cử viên Tổng Thống Hillary Clinton, bởi vì ngài không muốn tham dự vào nền chính trị của người Hoa Kỳ. 

 

The Dalai Lama visited the United States in July to meet with former president George Bush, to launch a global compassion initiative, and to celebrate his 80th birthday in Southern California with friends.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm Hoa Kỳ vào Tháng Bẩy để gặp cựu Tổng Thống George Bush, để giới thiệu chương trình từ bi toàn cầu, và cũng để kỷ niệm sinh nhật 80 tuổi của ngài với bạn bè ở miền Nam California.

 

This wasn’t the first time the Dalai Lama has said that the world should have more women as leaders. In 2013, during a visit to Australia, he suggested that the world crises require a compassionate approach to leadership.

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng thế giới cần có nhiều phụ nữ làm người lãnh đạo. Năm 2013, trong chuyến viếng thăm nước Úc, ngài gợi ý rằng các cuộc khủng hoảng trên thế giới đang cần có những người lãnh đạo mà có lòng từ bi. 

 

“In my own case, my father, very short temper. On a few occasions I also got some beatings. But my mother was wonderfully compassionate,” he told reporters in Australia, adding that a female Dalai Lama is possible.

“Trong gia đình tôi, bố tôi là người rất dễ nóng giận. Tôi đã bị bố đánh cho vài lần. Tuy nhiên, mẹ tôi là người hết sức từ bi,” Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với các phóng viên ở nước Úc, và ngài cũng nói thêm rằng vị Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp cũng có thể là người phụ nữ.

 

Note:

 

One of six children, the Dalai Lama was born into a family of nomad famers who were making a ‘precarious living’ off the land, according to his autobiography Freedom in Exile. This photo shows his parents in February 1940.

Một trong sáu đứa trẻ, Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh ra trong một gia đình nông dân du mục đang kiếm sống ‘bấp bênh’ ngoài đất, theo cuốn tự truyện Tự do lưu vong. Bức ảnh này cho thấy cha mẹ của ngài vào tháng 2 năm 1940.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a402/duc-dat-lai-lat-ma-khi-co-nhieu-nguoi-phu-nu-lanh-dao-the-gioi-se-binh-yen-hon-dalai-lama-says-more-women-as-leaders-might-lead-
  2. Photo 1: https://www.bbncommunity.com/dalai-lama-women-better-leaders/
  3. Photo 2: https://www.bbncommunity.com/dalai-lama-women-better-leaders/
  4. Photo 3: https://sites.google.com/site/nwtcaus/annoucements/hhdl80
  5. Photo 4: rendezvous.blogs.nytimes.com
  6. Photo 5: https://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/8373477/The-Dalai-Lama-in-pictures.html?image=1