Ngủ ngày – Sleeping in the daytime – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

The master Soyen Shaku passed from this world when he was sixty-one years of age. Fulfilling his life’s work, he left a great teaching, far richer than that of most Zen masters. His pupils used to sleep in the daytime during midsummer, and while he overlooked this he himself never wasted a minute.

Thiền sư Soyen Shaku viên tịch vào năm 61 tuổi. Suốt cuộc đời mình, ngài đã để lại một sự nghiệp giáo huấn vĩ đại, rất nhiều hơn so với hầu hết các vị thiền sư khác. Các đệ tử của ngài thường ngủ gật ban ngày vào giữa mùa hè, và ngài luôn bỏ qua điều này cho họ, nhưng bản thân ngài thì lại không bao giờ chểnh mảng.

 

When he was but twelve years old he was already studying Tendai philosophical speculation. One summer day the air had been so sultry that little Soyen stretched his legs and went to sleep while his teacher was away.

Khi mới lên 12 tuổi, ngài đã theo học giáo lý triết học của tông Thiên Thai (Nhật). Vào một ngày mùa hè, khí trời quá oi bức đến nỗi cậu bé Soyen duỗi dài hai chân và ngủ thiếp đi khi thầy của cậu vừa đi vắng.

 

Three hours passed when, suddenly waking, he heard his master enter, but it was too late. There he lay, sprawled across the doorway.

Trải qua ba giờ liền, rồi cậu bé giật mình thức giấc vừa lúc nghe tiếng chân thầy bước vào, nhưng đã quá trễ! Cậu đang nằm duỗi dài chắn ngang cửa ra vào.

 

“I beg your pardon, I beg your pardon,” his teacher whispered, stepping carefully over Soyen’s body as if it were that of some distinguished guest.

 After this, Soyen never slept again in the afternoon.

“Thật xin lỗi con, thật xin lỗi con…” Thầy chú nói giọng thầm thì, thận trọng bước thật nhẹ nhàng ngang qua người chú như thể đó là một vị khách quý đặc biệt.

Kể từ sau lần này, Soyen không bao giờ ngủ vào buổi chiều nữa!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/30–thiep-bao-danh-calling-card/3181/2875/2878/11283
  2. http://phatam.org/book/index/32–moi-khac-mot-phan-vang-inch-time-foot-gem/3181/2875/2878/11285
  3. http://hatvan.vn/forum/archive/index.php/t-4415.html
  4. http://www.melash.com/recovery_koans.php
  5. http://phatam.org/book/index/35–thien-mien-mat-every-minute-zen/3181/2875/2878/11288
  6. http://altered-states.net/barry/newsletter764/
  7. https://www.reddit.com/r/bestof/comments/1jvkw6/ufallopian_tuba_gives_a_very_detailed_account_of/