Nên Đọc Kinh Như Thế Nào? – How to Read the Sutras? – Song ngữ

English: Bhante Sujato.

Việt Ngữ: Một nhóm Phật Tử Bắc Mỹ.

Compile: Lotus group.

Nên Đọc Kinh Như Thế Nào? – How to Read the Sutras?

 

Since I started practicing Buddhism, I have found the Suttas to be an invaluable refuge. There is so much wisdom, so many amazing things – they are an inexhaustible trove of Dhamma. I encourage all Buddhists the have the habit of daily, or at least weekly, reading the Suttas.

Từ những ngày mới bắt đầu thực hành Phật Pháp, tôi đã thấy các bộ kinh Phật là nơi nương tựa tuyệt vời.  Nơi ấy có biết bao điều uyên thâm, kỳ diệu – thật là một kho tàng vô tận về Giáo Pháp.  Tôi muốn khuyến khích mọi Phật tử nên hàng ngày mở kinh ra đọc, hay ít nhất là hàng tuần.

 

The Suttas are not immediately striking. They are often repetitive, and can be mundane. But their beauty is a subtle thing. It lies in the balance, the sense of form, the reasonableness, the Buddha’s serenity and wisdom in every imaginable situation. (Tỹ hỏi ý nghĩa về câu “the sense of form” thì AS giải thích thêm cho rõ ràng: the feeling that you get from the suttas that they are well-structured and clearly organized. The Buddha knew how to build each sutta on a particular topic, moving from simple to more complex, repeating themes as needed, and so on).

Kinh Phật không có sức lôi cuốn tức khắc.  Trái lại, thường lập đi lập lại, và có thể không có gì hấp dẫn.  Nhưng cái hay đẹp của kinh rất tinh tế. Nó tiềm ẩn trong sự quân bình, trong cách cấu trúc rõ ràng, trong sự hợp lý, trong bản chất thanh tịnh và trí tuệ của Đức Phật trước mọi tình huống có thể tưởng tượng được.

 

It’s best to read them a little at a time. One Middle-length Sutta is ideal for one session. Read it slowly, carefully. Notice if there are things that you don’t understand—and beware of what you think you already understand. When you have finished, check any footnotes or other guides to comprehension. Don’t get too analytic about it—try to soak in the whole essence of the teaching. If you read a Sutta before meditation, it can uplift and inspire your mind, and the meaning becomes clear.

Tốt nhất là nên đọc mỗi lần một ít.  Mỗi lần đọc kinh thì nên đọc một đoạn kinh dài trung bình là lý tưởng nhất. Đọc từ từ, cẩn trọng.  Để ý xem có chỗ nào mình không hiểu – và cẩn thận xem xét lại cả những chỗ mình nghĩ là mình đã hiểu.  Đọc xong rồi nên kiểm lại với những chú thích cuối trang hay những hướng dẫn khác để thông hiểu . Tránh không phân tích quá chi li – hãy cố gắng thâm nhập trọn vẹn cốt lõi của lời kinh.  Nếu chúng ta đọc kinh trước khi ngồi thiền, nó có thể giúp ta hứng khởi, tâm tư trong sáng, ý nghĩa trong kinh sẽ rõ ràng hơn.

 

Remember you are reading a translation. Don’t get hung up on the specific connotations of terminology—that’s just the choices of the translator. Become familiar, one word at a time, with the Pali/Sanskrit terms that underlie all Buddhist teachings. But beware of over-interpreting individual words: the true meaning of a spiritual text emerges from context and experience, not from etymology.

Nên nhớ là chúng ta đang đọc bản dịch.  Đừng vướng mắc, bận tâm vào những thuật ngữ này nọ – đó chỉ là sự chọn lựa chữ dùng của dịch giả.  Nên tập làm quen, mỗi lần một chữ, với các từ Pali hay Sanskrit vốn là nền tảng của lời Phật dạy.  Lại càng nên đề phòng thói quen hay diễn giải quá lố từng chữ một:  ý nghĩa đích thực của bài kinh thoát ra từ ngữ cảnh và kinh nghiệm, không phải nơi từ ngữ chuyên khoa.

 

Notice your own response to the text: what is inspiring, what is boring, what is dubious. Your responses belong to you, not the text.

Lắng nghe những cảm xúc của chính mình:  điều gì cho mình cảm hứng, điều gì thấy nhàm chán, điều gì mơ hồ , không rõ. Cái phản ứng đó là của bạn, không phải là từ bài kinh.

 

Beware of the mind that wants to criticize the text. Even though I myself believe in the importance of text-critical studies, this is after many years of study and reflection. It takes time to get a sense for these things. Have compassion for the text. Read it kindly, as if you were listening to a beloved friend. It was composed in an oral tradition in a far-off time and place. It is a miracle that it exists at all, and we should not be put off if some of the modes of expression are alien to us.

Hãy coi chừng cái tâm có thói hay phê phán lời người khác.  Mặc dù chính tôi tin rằng việc học hỏi, nghiên cứu, phê bình lời kinh là việc quan trọng, đây là sau nhiều năm nghiên cứu và tu tập.  Cần phải có thời gian mới thấm được ý nghĩa.  Nên thương yêu, quý mến lời kinh.  Đọc với lòng nâng niu, trìu mến, như là ta đang lắng nghe người bạn thiết tha trò chuyện.  Lời lẽ trong kinh được hình thành từ truyền thống truyền khẩu, xảy ra từ một thuở đã xa xưa, ở một nơi xa xôi lắm.  Nó còn được lưu truyền đến ngày nay đã là một phép lạ, vì thế chúng ta không nên nản lòng cho dù đôi khi cách diễn đạt có vẻ xa lạ với chúng ta.

 

Perhaps a bigger problem is the desire to literalize or insist on a particular reading. The Suttas have a word for this: idasaccabhinivesa—the insistence that “this alone is the truth”. Any text is open to different readings and emphases. It is easy enough to find cases where modern teachers or traditional schools teach things that differ from the Suttas. It is not so easy, but far more valuable, to understand why these changes came to be made, and to understand what aspect of Dhamma is at stake.

Một điều nữa có lẽ còn nguy hại hơn, đó là ý muốn hiểu kinh theo nghĩa đen hay cứ chấp chặt theo một cách giảng giải riêng biệt nào đó. Trong kinh Phật cũng có một chữ để chỉ thái độ ấy:  idasaccabhinivesa – khăng khăng cho rằng “chỉ điều này mới là sự thật”.  Lời kinh nào cũng có thể có nhiều cách giảng khác nhau, đặt trọng tâm vào những chỗ khác nhau.  Rất dễ thấy trường hơp các vị sư hiện thời, hay các trường phái truyền thống giảng dạy những điều khác biệt với kinh tạng.  Điều không dễ gì hiểu được, nhưng rất đáng quan tâm, là những sự đổi thay ấy do đâu mà có, và những khía cạnh nào của giáo pháp có thể bị ảnh hưởng đến. 

 

If you are in doubt, remember the poised attitude that the Suttas themselves speak of: “Neither accepting nor rejecting, I will inquire about the meaning…”. In Buddhism, we are not expected to believe literally every detail of the scriptures; but if we read them with a fault-finding mind, we will never really get it.

Nếu bạn hoang mang, hãy nhớ đến tinh thần bình thản mà kinh Phật vẫn nhắc đến: “Không chấp nhận, cũng không chối từ, tôi sẽ tìm hiểu ý nghĩa…”  Trong đạo Phật, chúng ta không nhất thiết phải hoàn toàn tin vào từng chi tiết của kinh điển; nhưng nếu ai đọc kinh với thái độ bới lông tìm vết, thì người ấy sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được.

 

Whatever aspect of Dhamma—whether meditation, philosophy, ethics, or inspiring stories—there’s nothing like the real thing. Take the text, and live it. Try it out and see what it does in your life. Meditate on it. I’ve been doing this for 18 years now, and I’ve never been let down. Whatever faults I have, they’re all because of my failing to live up to the Dhamma, not because of the Dhamma itself.

Ở bất cứ khía cạnh nào của Pháp – dù là thiền, là triết lý, là đạo đức, luân lý,  là những câu chuyện đầy cảm hứng – không gì sánh được với những trải nghiệm của chính bản thân.  Hãy thử sống theo lời dạy trong kinh rồi xem nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời bạn.  Hãy quán niệm về nó.  Tôi đã làm điều ấy 18 năm, và chưa lần nào bị thất vọng.  Lỗi lầm gì của tôi, tất cả đều xảy ra do tôi không sống được đúng theo Pháp, chứ chẳng khi nào là do sai lầm của Pháp. 

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thuvienhoasen.org/a29012/nen-doc-kinh-nhu-the-nao
  2. https://discourse.suttacentral.net/t/how-to-read-the-suttas/6676
  3. Photo 1: http://chuatruninh.com.vn/2017/12/10/nen-doc-kinh-nhu-the-nao/
  4. Photo 2: https://phatgiao.org.vn/phat-tu-tung-kinh-nhu-nao-moi-dung-d11041.html
  5. Photo 3: http://chuaadida.com/chi-tiet-nen-doc-kinh-nhu-the-nao-song-ngu-anh-viet-9561/
  6. Photo 4: http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/hoi-hoa/57F210_hinh_anh_chu_tieu_tu_tai.aspx
  7. Photo 5: https://chuaancat.wordpress.com/2012/04/19/thu-phap-chu-tieu/
  8. https://tr.pinterest.com/pin/181410691229811685/?mt=login