Năm Điều Mong Ước – Five Desirable Things – Song ngữ

Five Desirable Things, Anguttara Nikaya

Năm Điều Mong Ước, Kinh Tăng Chi Bộ

Anh ngữ: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Năm Điều Mong Ước – Five Desirable Things

Once the Blessed One addressed the householder Anāthapiṇḍika thus:

Có một lần, Đức Phật giảng cho cư sĩ Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika) như sau:

 

“There are, O householder, five things that are wished for, loved and agreeable yet rarely gained in the world. What five?

 1. Long life,
 2. beauty,
 3. happiness,
 4. fame,
 5. rebirth in heaven.

But of those five things, householder, I do not teach that they are to be obtained by prayer or by vows. If one could obtain them by prayer or vows, who would not obtain them?

“Nầy cư sĩ, có năm điều mà mọi người mong ước, thương yêu, cùng vui thích nhưng hiếm khi có được trên đời. Năm điều đó là năm điều gì?

 1. Đó là cuộc sống lâu dài,
 2. vẻ đẹp,
 3. hạnh phúc,
 4. danh vọng,
 5. sự tái sinh lên cõi trời.

Nầy cư sĩ, tuy nhiên, ta không dạy rằng họ sẽ có được năm điều mong ước trên, bằng cách cầu nguyện hoặc bằng cách thề nguyền. Nếu bất cứ ai chỉ cần cầu nguyện hay thề nguyền rồi có được năm điều mong ước trên, thì ai lại không muốn làm như thế?

 

“For a noble disciple, householder, who wishes to have long life, it is not befitting that he should pray for long life or take delight in so doing. He should rather follow a path of life that is conducive to longevity. [15] By following such a path he will obtain long life, be it divine or human.

“Nầy cư sĩ, nếu một người đệ tử cao quý, mong ước có một cuộc sống dài lâu, thì điều không thích đáng là người nầy cầu nguyện để mong có cuộc sống dài lâu, và cũng là điều không thích đáng là người nầy vui thích khi cầu nguyện như thế. Bằng cách khác, người nầy phải nên đi theo con đường mà dẫn đến cuộc sống dài lâu. [Đó chính là con đường giới hạnh công đức (tức là con đường có hạnh kiểm đáng khen) gồm có: thực hành hạnh bố thí với tâm rộng lớn, trau dồi đức hạnh và thực tập thiền định.] Khi đi theo con đường kể trên, người nầy sẽ có cuộc sống dài lâu, ở cõi trời hay cõi người.

 

“For a noble disciple, householder, who wishes to have beauty, happiness, fame, and rebirth in heaven, it is not befitting that he should pray for them or take delight in so doing. He should rather follow a path of life that is conducive to beauty, happiness, fame, and rebirth in heaven. By following such a path he will obtain beauty, happiness, fame, and rebirth in heaven.”

“Nầy cư sĩ, nếu một người đệ tử cao quý, mong ước có vẻ đẹp, hạnh phúc, danh vọng, và sự tái sinh lên cõi trời, thì điều không thích đáng là người nầy cầu nguyện để mong có bốn điều trên, và cũng là điều không thích đáng là người nầy vui thích khi cầu nguyện như thế. Bằng cách khác, người nầy phải nên đi theo con đường mà dẫn đến vẻ đẹp, hạnh phúc, danh vọng, và sự tái sinh về cõi trời. [Đó chính là con đường giới hạnh công đức (tức là con đường có hạnh kiểm đáng khen) gồm có: thực hành hạnh bố thí với tâm rộng lớn, trau dồi đức hạnh và thực tập thiền định.] Khi đi theo con đường kể trên, người nầy sẽ có được vẻ đẹp, hạnh phúc, danh vọng, và sự tái sinh về cõi trời.”

 

FOOTNOTE: Chú thích:

[15] A-a: That is, a path of meritorious conduct by practicing generosity, virtue and meditation.

[ 15 ] Aa : Đó là một con đường ứng xử công bằng cách thực hành bố thí, đức hạnh và thiền định.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.bps.lk/olib/wh/wh208-u.html#9.FiveDesirableThing
 2. http://tienvnguyen.net/p154a281/nam-dieu-mong-uoc-kinh-tang-chi-bo-five-desirable-things-anguttara-nikaya
 3. http://hoavouu.com/a39086/nhung-giao-huan-cua-duc-dat-lai-lat-ma