Mưa hoa – Flower Shower – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Subhuti was Buddha’s disciple. He was able to understand the potency of emptiness, the viewpoint that nothing exists except in its relationship of subjectivity and objectivity.

Ngài Tu-bồ-đề là đệ tử Phật. Ngài có khả năng thấu triệt được tác động của tánh không, tức là sự quán chiếu rằng không có gì thực sự hiện hữu ngoài sự tương quan giữa chủ thể và khách thể.

 

One day Subhuti, in a mood of sublime emptiness, was sitting under a tree. Flowers began to fall about him.

Ngày kia, ngài Tu-bồ-đề đang ngồi dưới một cội cây, thể nhập vào trạng thái siêu việt của tánh không. Vô số những cánh hoa bắt đầu rơi xuống quanh ngài.

 

“We are praising you for your discourse on emptiness,” the gods whispered to him.

Rồi có tiếng chư thiên thì thầm: “Chúng con đang xưng tán ngài vì đã thuyết giảng về tánh không.”

 

“But I have not spoken of emptiness,” said Subhuti.

Ngài Tu-bồ-đề nói: “Nhưng ta chưa nói về tánh không.”

 

“You have not spoken of emptiness, we have not heard emptiness,” responded the gods. “This is the true emptiness.”

And blossoms showered upon Subhuti as rain.

Chư thiên đáp lời: “Ngài chưa nói về tánh không, chúng con chưa nghe về tánh không. Đây mới là tánh không chân thật.

Và hoa lại rơi xuống như mưa phủ trên thân ngài!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/30–thiep-bao-danh-calling-card/3181/2875/2878/11283
  2. http://phatam.org/book/index/32–moi-khac-mot-phan-vang-inch-time-foot-gem/3181/2875/2878/11285
  3. http://hatvan.vn/forum/archive/index.php/t-4415.html
  4. http://www.melash.com/recovery_koans.php
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Subhuti