Một cử chỉ đẹp – A Simple Nice Gesture – Song ngữ

English: John W. Schlatter.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group. 

 

Một cử chỉ đẹp – A Simple Nice Gesture – Song ngữ

Dựa trên một câu chuyện có thật – True story

Mark was walking home from school one day when he noticed the boy ahead of him had tripped and dropped all of the books he was carrying, along with two sweaters, a baseball bat, a glove and a small tape recorder.

Một ngày kia khi Mark đi bộ từ trường học về nhà anh nhận thấy cậu bé đi trước anh bị vấp và làm rơi tất cả các quyển sách cậu mang theo, cùng với hai cái áo len, cây đánh bóng chày, găng tay và một máy thâu âm nhỏ.

 

Mark knelt down and helped the boy pick up the scattered articles. Since they were going the same way, he helped to carry part of the burden. As they walked Mark discovered the boy’s name was Bill, that he loved video games, baseball and history, and that he was having lots of trouble with his other subjects and that he had just broken up with his girlfriend.

Mark quỳ xuống và giúp cậu bé nhặt nhạnh những vật dụng rơi vung vãi khắp nơi. Vì đi về cùng đường, Mark giúp cậu bé mang bớt một phần gánh nặng. Khi trò chuyện Mark biết cậu bé tên là Bill. Bill thích trò chơi video, chơi bóng chày, thích môn học lịch sử, và cậu gặp rất nhiều trở ngại với những môn học khác và cậu vừa chia tay với cô bạn gái của mình.

 

They arrived at Bill’s home first and Mark was invited in for a Coke and to watch some television. The afternoon passed pleasantly with a few laughs and some shared small talk, then Mark went home.

Họ đến căn nhà của Bill trước tiên và Mark được mời vào trong uống nước ngọt cô ca và xem truyền hình. Buổi trưa trôi qua vui vẻ với tiếng cười đùa và một số câu chuyện chia sẻ nho nhỏ, rồi Mark trở về nhà.

 

They continued to see each other around school, had lunch together once or twice, then both graduated from junior high school. They ended up in the same high school where they had brief contacts over the years. Finally, the long-awaited senior year came and three weeks before graduation, Bill asked Mark if they could talk.

Họ tiếp tục gặp nhau quanh trường, ăn trưa với nhau một hai lần, rồi sau đó cả hai tốt nghiệp trường trung học đệ nhất cấp. Cuối cùng họ gặp lại nhau trong cùng một trường trung học đệ nhị cấp, nơi họ liên lạc với nhau ngắn gọn trong nhiều năm. Thế rồi năm học cuối cùng mà họ chờ đợi cũng tới, rồi ba tuần trước ngày họ tốt nghiệp, Bill hỏi Mark có thời giờ rảnh để anh nói chuyện không.

 

Bill reminded him of the day years ago when they had first met. “Did you ever wonder why I was carrying so many things home that day?” asked Bill.

Bill nhắc Mark về chuyện xẩy ra bao nhiêu năm trước, vào ngày đầu tiên mà họ gặp nhau. “Mark, bạn có tự hỏi tại sao tôi mang rất nhiều vật dụng về nhà ngày hôm đó?” Bill hỏi.

 

“You see, I cleaned out my locker because I didn’t want to leave a mess for anyone else. I had stored away some of my mother’s sleeping pills and I was going home to commit suicide.

“Bạn biết không, tôi dọn dẹp sạch sẽ tủ đựng vật dụng vì tôi không muốn để lại một mớ hỗn độn cho bất cứ ai. Tôi cất giữ nhiều viên thuốc ngủ của mẹ tôi và tôi sửa soạn về nhà để tự tử.

 

But after we spent some time together talking and laughing, I realized that if I had killed myself, I would have missed that time and so many others that might follow. So, you see, Mark, when you picked up those books that day, you did a lot more, you saved my life.”

Nhưng sau khi chúng ta trò chuyện và cười đùa, tôi nhận ra rằng nếu tôi tự tử, tôi sẽ bỏ lỡ thời gian – đùa vui với bạn – trong ngày hôm đó và sẽ bỏ lỡ nhiều thời gian của những ngày kế tiếp. Mark ơi, khi bạn giúp tôi nhặt nhạnh những cuốn sách của ngày hôm đó, bạn đã giúp tôi hơn thế rất nhiều, bạn đã cứu sống cuộc đời tôi.” 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a312/mot-cu-chi-don-gian-cau-chuyen-that-a-simple-gesture-true-story
  2. Photo 1: http://literature.wordzila.com/literature-grade-6-inspirational-simple-gesture/
  3. Photo 2: https://parks.fullertonsd.org/
  4. Photo 3: http://www.dailytenminutes.com/2013/09/story-your-simple-gesture-could-be-life.html