Mỗi khắc một phân vàng – Inch Time Foot Gem – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

A lord asked Takuan, a Zen teacher, to suggest how he might pass the time. He felt his days very long attending his office and sitting stiffly to receive the homage of others.

Một lãnh chúa đến nhờ thiền sư Takuan chỉ dạy cho một cách nào đó để tiêu khiển thời gian. Ông ta cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều dài lê thê khi phải luôn dự vào những buổi triều kiến và ngồi ngây ra như tượng gỗ để nhận sự lễ kính của người khác.

 

Takuan wrote eight Chinese characters and gave them to the man:

Not twice this day

Inch time foot gem.

This time will not come again.

Each minute is worth a priceless gem.

Thiền sư Takuan viết 8 chữ Hán trao cho ông ta, với ý nghĩa như sau:

Ngày đi không trở lại,

Mỗi khắc một phân vàng.

Thời gian trôi đi mãi,

Mỗi phút quý vô vàn!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://dangerousharvests.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
  2. http://www.ashidakim.com/zenkoans/27thevoiceofhappiness.html
  3. http://phatam.org/book/index/27–am-huong-cua-niem-vui-the-voice-of-happiness/3181/2875/2878/11280
  4. http://phatam.org/book/index/30–thiep-bao-danh-calling-card/3181/2875/2878/11283
  5. http://www.quickmeme.com/p/3vobrm
  6. http://badpaybad.info/category-8/zen-and-life