Majjhima Nikaya – Middle-length Discourses of the Buddha

Trung Bộ Kinh
Anh ngữ: Bhikkhu Ñāṇamoli
Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu
Compile: Middle Way Group
00. Part I – Mục Lục – Contents – Song ngữ

00. Mục Lục – Contents – Song ngữ

Majjhima Nikaya – Middle Length Discourses – Contents
Part I – Trung Bộ Kinh – Mục Lục – Contents

Part One
The Root Fifty Discourses (Mulapannasapali)
MN 01-MN 50 – Chương: 01-50 – (Majjhima Nikaya 01-50)
 
1. The Disision of the Discourse on the Root (Mulapariyayavagga)
 
MN 01:          The Root of All Things
Chương 01:  Kinh Pháp môn căn bản
MN 02:          All the Taints
Chương 02:  Kinh Tất cả lậu hoặc
MN 03:          Heirs in Dhamma
Chương 03:  Kinh Thừa tự Pháp
MN 04:          Fear & Dread (Terror)
Chương 04:  Kinh Sợ hãi và khiếp đảm
MN 05:          Without Blemishes
Chương 05:  Kinh Không Uế Nhiễm
MN 06:          If a Bhikkhu Should Wish
Chương 06:  Kinh Ước nguyện
MN 07:          The Simile of the Cloth
Chương 07:  Kinh Ví dụ tấm vải
MN 08:          Effacement
Chương 08:  Kinh Ðoạn giảm
MN 09:          Right View
Chương 09:  Kinh Chánh tri kiến
MN 10:          The Foundations of Mindfulness
Chương 10:  Kinh Niệm xứ
 
2. The Division of the Lion’s Roar (Sihanadavagga)
 
MN 11:          The Shorter Discourse on the Lion’s Roar
Chương 11:  Kinh Tiểu kinh Sư tử hống
MN 12:          The Great Discourse on the Lion’s Roar
Chương 12:  Kinh Ðại kinh Sư tử hống
MN 13:          The Great Mass of Stress
Chương 13:  Ðại kinh Khổ uẩn
MN 14:          The Lesser Mass of Stress
Chương 14:  Tiểu kinh Khổ uẩn
MN 15:          Inference
Chương 15:  Kinh Tư lượng
MN 16:          The Wilderness in the Heart
Chương 16:  Kinh Tâm hoang vu
MN 17:          Jungle Thickets
Chương 17:  Kinh Khu rừng
MN 18:          The Ball of Honey
Chương 18:  Kinh Mật hoàn
MN 19:          Two Kinds of Thought
Chương 19:  Kinh Song tầm
MN 20:          The Removal of Distracting Thoughts
Chương 20:  Kinh An trú tầm
 
3. The Third Division (Tatiyavagga)
 
MN 21:          The Parable of the Saw/The Simile of the Saw
Chương 21:  Kinh Ví dụ cái cưa
MN 22:          The Snake Simile/The Water-Snake Simile
Chương 22:  Kinh Ví dụ con rắn
MN 23:          The Ant-hill
Chương 23:  Kinh Gò mối
MN 24:          Relay Chariots
Chương 24:  Kinh Trạm xe
MN 25:          The Bait
Chương 25:  Kinh Bẫy mồi
MN 26:          The Noble Search
Chương 26:  Kinh Thánh cầu
MN 27:          The Shorter Elephant Footprint Simile
Chương 27:  Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
MN 28:          The Great Elephant Footprint Simile
Chương 28:  Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi
MN 29:          The Longer Heartwood-simile Discourse
Chương 29:  Ðại kinh Ví dụ lõi cây
MN 30:          The Shorter Heartwood-simile Discourse
Chương 30:  Tiểu kinh Ví dụ lõi cây
 
4. The Great Division of Pairs (Mahayamakavagga)
 
MN 31:          The Shorter Discourse in Gosinga
Chương 31:  Tiểu kinh Khu rừng sừng bò
MN 32:          The Greater Discourse in Gosinga
Chương 32:  Ðại kinh Khu rừng sừng bò
MN 33:          The Greater Cowherd Discourse
Chương 33:  Ðại kinh Người chăn bò
MN 34:          The Shorter Discourse on the Cowherd
Chương 34:  Tiểu kinh Người chăn bò
MN 35:          The Shorter Discourse to Saccaka
Chương 35:  Tiểu kinh Saccaka
MN 36:          The Longer Discourse to Saccaka
Chương 36:  Ðại kinh Saccaka
MN 37:          The Shorter Discourse on the Destruction of Craving
Chương 37:  Tiểu kinh Ðoạn tận ái
MN 38:          The Greater Craving-Destruction Discourse
Chương 38:  Ðại kinh Ðoạn tận ái
MN 39:          The Greater Discourse at Assapura
Chương 39:  Ðại kinh Xóm ngựa
MN 40:          The Shorter Discourse at Assapura
Chương 40:  Tiểu kinh Xóm ngựa
 
5. The Shorter Division of Pairs (Culayamakavagga)
 
MN 41:          The Brahmans of Sala/(Brahmans) of Sala
Chương 41:  Kinh Saleyyaka
MN 42:          The Brahmins of Veranja
Chương 42:  Kinh Veranjaka
MN 43:          The Greater Set of Questions-and-Answers
Chương 43:  Ðại kinh Phương quảng
MN 44:          The Shorter Set of Questions-and-Answers
Chương 44:  Tiểu kinh Phương quảng
MN 45:          The Shorter Discourse on Taking on Practices
Chương 45:  Tiểu kinh Pháp hành
MN 46:          The Greater Discourse on Ways of Undertaking Things
Chương 46:  Ðại kinh Pháp hành
MN 47:          The Inquirer
Chương 47:  Kinh Tư sát
MN 48:          The Kosambians
Chương 48:  Kinh Kosampiya
MN 49:          The Brahma Invitation
Chương 49:  Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
MN 50:          The Rebuke to Mara
Chương 50:  Kinh Hàng ma

Part II – Chapter 51-100.
Quyển II – Chương 51-100.
Quyển II – Volume II – Mục Lục – Contents
1. The Division on Householders (Gahapativagga).
2. The Division on Bhikkhus (Bhikkhuvagga).
3. The Division on Wanderers (Paribbajakavagga).
4. The Division on King (Mahayamakavagga)
5. The Division on Brahmins (Brahmanavagga)

1. The Division on Householders (Gahapativagga)
 
MN 51:          To Kandaraka
Chương 51:  Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)
MN 52:          The Man from Atthakanagara
Chương 52:  Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta)
MN 53:          The Disciple in Higher Training
Chương 53: Kinh Hữu học (Sekha sutta)
MN 54:          To Potaliya
Chương 54: Kinh Potaliy (Potaliya sutta)
MN 55:          To Jivaka
Chương 55: Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta)
MN 56:          To Upali
Chương 56: Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)
MN 57:          The Dog-duty Ascetic
Chương 57: Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)
MN 58:          To Prince Abhaya
Chương 58: Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta)
MN 59: The Many Kinds of Feeling
Chương 59: Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya sutta)
MN 60: The Incontrovertible Teaching
Chương 60: Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta)
 
2. The Division on Bhikkhus (Bhikkhuvagga)
 
MN 61:          Advice to Rahula at Ambalatthika
Chương 61: Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta)
MN 62:          The Greater Discourse of Advice to Rahula
Chương 62: Đại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutta)
MN 63:          The Shorter Discourse to Malunkyaputta
Chương 63: Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà sutta)
MN 64:          The Greater Discourse to Malunkyaputta
Chương 64: Đại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta)
MN 65:          To Bhaddali
Chương 65: Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)
MN 66:          The Simile of the Quail
Chương 66: Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta)
MN 67:          At Catuma
Chương 67: Kinh Càtumà (Càtumà sutta)
MN 68:          At Nalakapana
Chương 68: Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta)
MN 69:          Gulissani
Chương 69: Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)
MN 70:          At Kitagiri
Chương 70: Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)
 
3. The Division on Wanderers (Paribbajakavagga)
 
MN 71.          To Vacchagotta on the Threefold True Knowledge
Chương 71:  Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh
(Tevijjavacchagotta sutta)
MN 72:          To Vacchagotta on Fire
Chương 72:  Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa
(Aggivacchagotta sutta)
MN 73:          The Greater Discourse to Vacchagotta
Chương 73:  Đại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)
MN 74:          To Dighanakha
Chương 74:  Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta)
MN 75:          To Magandiya
Chương 75: Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta)
MN 76:          To Sandaka
Chương 76:  Kinh Sandaka (Sandaka sutta)
MN 77:          The Greater Discourse to Sakuludayin
Chương 77:  Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutta)
MN 78:          Samanamandikaputta
Chương 78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutta)
MN 79:          The Shorter Discourse to Sakuludayin
Chương 79: Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di)
(Cùlasakuludàyi sutta)
MN 80:          To Vekhanassa
Chương 80:  Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta)
 
4. The Division on King (Mahayamakavagga)
 
MN 81:          Ghatikara the Potter
Chương 81: Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta)
MN 82:          On Ratthapala
Chương 82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)
MN 83:          King Makhadeva
Chương 83: Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta)
MN 84:          At Madhura
Chương 84: Kinh Madhurà (Madhurà sutta)
MN 85:          To Prince Bodhi
Chương 85:  Kinh Vương tử Bồ-đề (Bodhirajàkumàra sutta)
MN 86:          On Angulimala
Chương 86: Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)
MN 87:          Born from Those Who Are Dear
Chương 87: Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutta)
MN 88:          The Cloak
Chương 88. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta)
MN 89:          Monuments to the Dhamma
Chương 89: Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta)
MN 90:          At Kannakatthala
Chương 90:  Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta)
 
5.  The Division on Brahmins (Brahmanavagga)
 
MN 91:          Brahmayu
Chương 91. Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)
MN 92:          To Sela
Chương 92. Kinh Sela (Sela sutta)
MN 93:          To Assalayana
Chương 93: Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)
MN 94.          To Ghotamukha
Chương 94:  Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)
MN 95:          With Canki
Chương 95:  Kinh Cankì (Cankì sutta)
MN 96:          To Esukari
Chương 96: Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)
MN 97:          To Dhananjani
Chương 97: Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)
MN 98:          To Vasettha
Chương 98:  Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)
MN 99:          To Subha
Chương 99: Kinh Subha (Subha sutta)
MN 100:        To Sangarava
Chương 100:  Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)

Part III – Chapter 101-152.
Quyển III – Chương 101-152.
Quyển III – Volume III – Mục Lục – Contents.
1. The Division at Devadaha (Devadahavagga).
2. The Division of One by One (Anupadavagga).
3. The Division on Voidness (Sunnatavagga).
4. The Division of Expositions.
5. The Division of the Sixfold Base (Salayatanavagga).

1. The Division at Devadaha (Devadahavagga)
 
101. Kinh Devadaha (Devadaha Sutta)
102. Kinh Năm Và Ba (Pancattaya Sutta)
103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào? (Kinti Sutta)
104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma Sutta)
105. Kinh Thiện Tinh (Sunakkhatta Sutta)
106. Kinh Bất Động Lợi Ích (Anenjasappàya Sutta)
107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna Sutta)
108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna Sutta)
109. Đại Kinh Mãn Nguyệt (Mahàpunnama Sutta)
110. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (Cùlapunnama Sutta)
 
2. The Division of One by One (Anupadavagga)
 
111. Kinh Bất Đoạn (Anupada Sutta)
112. Kinh Sáu Thanh Tịnh (Chabbisodhana Sutta)
113. Kinh Chân Nhân (Sappurisa Sutta)
114. Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì (Sevitabba-asevitabba Sutta)
115. Kinh Đa Giới (Bahudhàtuka Sutta)
116. Kinh Thôn Tiên (Isigili Sutta)
117. Đại Kinh Bốn Mươi (Mahàcattàrìsaka Sutta)
118. Kinh Nhập Tức, Xuất Tức Niệm (Kinh Quán Niệm Hơi Thở) (Anàpànasati Sutta)
119. Kinh Thân Hành Niệm (Kàyagatàsati Sutta)
120. Kinh Hành Sanh (Sankhàrupapatti Sutta)
 
3. The Division on Voidness (Sunnatavagga)
 
121. Kinh Tiểu Không (Cùlasunnata Sutta)
122. Kinh Đại Không (Mahàsunnata Sutta)
123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma Sutta)
124. Kinh Bạc-câu-la (Bakkula Sutta)
125. Kinh Điều Ngự Địa (Dantabhùmi Sutta)
126. Kinh Phù-di (Bhùmija Sutta)
127. Kinh A-na-luật (Anuruddha Sutta)
128. Kinh Tùy Phiền Não (Upakkilesa Sutta)
129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita Sutta)
130. Kinh Thiên Sứ (Devadùta Sutta)
 
4. The Division of Expositions
 
131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta Sutta)
132. Kinh A-nan Nhất Dạ Hiền Giả (Anandabhaddekaratta Sutta)
133. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất Dạ Hiền Giả (Mahàkaccànabhaddekaratta Sutta)
134. Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả (Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta)
135. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt (Cùlakammavibhanga Sutta)
136. Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt (Mahàkammavibhanga)
137. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ (Salàyatanavibhanga Sutta)
138. Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết (Uddesavibhanga Sutta)
139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Aranavibhanga Sutta)
140. Kinh Giới Phân Biệt (Dhàtuvibhanga Sutta)
141. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật (Saccavibhanga Sutta)
142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhinàvibhanga Sutta)
 
5. The Division of the Sixfold Base (Salayatanavagga)
 
143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc (Anàthapindikovàda Sutta)
144. Kinh Giáo Giới Channa (Channovàda Sutta)
145. Kinh Giáo Giới Phú-lâu-na (Punnovàda Sutta)
146. Kinh Giáo Giới Nandaka (Nandakovàda Sutta)
147. Tiểu Kinh Giáo Giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda Sutta)
148. Kinh Sáu Sáu (Chachakka Sutta)
149. Đại Kinh Sáu Xứ (Mahàsalàyatanika Sutta)
150. Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda (Nagaravindeyya Sutta)
151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (Pindapàtapàrisuddhi Sutta)
152. Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhàvanà Sutta)

[Tập I (1-50)] [Tập II (51-100)] [Tập III (101-152)]

Tập I (Kinh số 1-50)

(1) Kinh Pháp môn căn bản (a)
(2) Kinh Tất cả lậu hoặc (a)
(3) Kinh Thừa tự Pháp
(4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (a)
(5) Kinh Không uế nhiễm
(6) Kinh Ước nguyện
(7) Kinh Ví dụ tấm vải (a)
(8) Kinh Ðoạn giảm (a)
(9) Kinh Chánh tri kiến (a)
(10) Kinh Niệm xứ (a)
(11) Tiểu kinh Sư tử hống (a)
(12) Ðại kinh Sư tử hống (a)
(13) Ðại kinh Khổ uẩn (a)
(14) Tiểu kinh Khổ uẩn
(15) Kinh Tư lượng
(16) Kinh Tâm hoang vu
(17) Kinh Khu rừng
(18) Kinh Mật hoàn (a)
(19) Kinh Song tầm (a)
(20) Kinh An trú tầm (a)
(21) Kinh Ví dụ cái cưa (a)
(22) Kinh Ví dụ con rắn (a)
(23) Kinh Gò mối
(24) Kinh Trạm xe (a)
(25) Kinh Bẫy mồi (26) Kinh Thánh cầu
(27) Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
(28) Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi
(29) Ðại kinh Ví dụ lõi cây
(30) Tiểu kinh Ví dụ lõi cây
(31) Tiểu kinh Khu rừng sừng bò
(32) Ðại kinh Khu rừng sừng bò
(33) Ðại kinh Người chăn bò
(34) Tiểu kinh Người chăn bò
(35) Tiểu kinh Saccaka
(36) Ðại kinh Saccaka (a)
(37) Tiểu kinh Ðoạn tận ái
(38) Ðại kinh Ðoạn tận ái
(39) Ðại kinh Xóm ngựa
(40) Tiểu kinh Xóm ngựa
(41) Kinh Saleyyaka (a)
(42) Kinh Veranjaka
(43) Ðại kinh Phương quảng
(44) Tiểu kinh Phương quảng (a)
(45) Tiểu kinh Pháp hành (a)
(46) Ðại kinh Pháp hành
(47) Kinh Tư sát
(48) Kinh Kosampiya
(49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
(50) Kinh Hàng ma

Tập II (Kinh số 51-100)

(51) Kinh Kandaraka
(52) Kinh Bát thành
(53) Kinh Hữu học
(54) Kinh Potaliya
(55) Kinh Jivaka
(56) Kinh Ưu-ba-ly
(57) Kinh Hạnh con chó (a)
(58) Kinh Vương tử Vô-úy (a)
(59) Kinh Nhiều cảm thọ
(60) Kinh Không gì chuyển hướng
(61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la (a)
(62) Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la
(63) Tiểu kinh Malunkyaputta (a)
(64) Ðại kinh Malunkyaputta
(65) Kinh Bhaddali
(66) Kinh Ví dụ con chim cáy
(67) Kinh Catuma
(68) Kinh Nalakapana
(69) Kinh Gulissani
(70) Kinh Kitagiri
(71) Kinh Vacchagotta về tam minh
(72) Kinh Vacchagotta về lửa (a)
(73) Ðại kinh Vacchagotta
(74) Kinh Trường Trảo
(75) Kinh Magandiya (a)
(76) Kinh Sandaka
(77) Ðại kinh Sakuludayi
(78) Kinh Samanamandika
(79) Tiểu kinh Sakuludayi
(80) Kinh Vekhanassa
(81) Kinh Ghatikara
(82) Kinh Ratthapala (a)
(83) Kinh Makhadeva
(84) Kinh Madhura
(85) Kinh Vương tử Bồ-đề
(86) Kinh Angulimala
(87) Kinh Ái sanh (a)
(88) Kinh Bahitika
(89) Kinh Pháp trang nghiêm
(90) Kinh Kannakatthala
(91) Kinh Brahmayu
(92) Kinh Sela
(93) Kinh Assalayana
(94) Kinh Ghotamukha
(95) Kinh Canki
(96) Kinh Esukari
(97) Kinh Dhananjani
(98) Kinh Vasettha
(99) Kinh Subha
(100) Kinh Sangarava

Tập III (Kinh số 101-152)

(101) Kinh Devadaha
(102) Kinh Năm và Ba
(103) Kinh Nghĩ như thế nào?
(104) Kinh Làng Sama
(105) Kinh Thiện tinh (a)
(106) Kinh Bất động lợi ích
(107) Kinh Ganaka Moggalana (a)
(108) Kinh Gopaka Moggalana (a)
(109) Ðại kinh Mãn nguyệt
(110) Tiểu kinh Mãn nguyệt
(111) Kinh Bất đoạn
(112) Kinh Sáu thanh tịnh
(113) Kinh Chân nhân
(114) Kinh Nên hành trì, không nên hành trì
(115) Kinh Ða giới
(116) Kinh Thôn tiên
(117) Ðại kinh Bốn mươi (a)
(118) Kinh Nhập tức Xuất tức niệm (a)
(119) Kinh Thân hành niệm (a)
(120) Kinh Hành sanh
(121) Kinh Tiểu không (a)
(122) Kinh Ðại không
(123) Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp
(124) Kinh Bạc-câu-la
(125) Kinh Ðiều ngự địa (a)
(126) Kinh Phù-di (a) – (a) Việt-Anh
(127) Kinh A-na-luật
(128) Kinh Tùy phiền não
(129) Kinh Hiền ngu
(130) Kinh Thiên sứ
(131) Kinh Nhất dạ hiền giả (a)
(132) Kinh A-nan nhất dạ hiền giả
(133) Kinh Ðại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả
(134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
(135) Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (a)
(136) Ðại kinh Nghiệp phân biệt (a)
(137) Kinh Phân biệt sáu xứ
(138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết
(139) Kinh Vô tránh phân biệt
(140) Kinh Giới phân biệt (a)
(141) Kinh Phân biệt về sự thật
(142) Kinh Phân biệt cúng dường
(143) Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
(144) Kinh Giáo giới Channa
(145) Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
(146) Kinh Giáo giới Nandaka
(147) Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la
(148) Kinh Sáu sáu (a)
(149) Ðại kinh Sáu xứ (a)
(150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda
(151) Kinh Khất thực thanh tịnh
(152) Kinh Căn tu tập (a)
 
Sources:
Tài liệu tham khảo:
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung00.htm