Lòng Từ Như Biển – Thought Waves of Loving Kindness – Song ngữ

English: Ernest K. S. Hunt, 1962.

Việt ngữ: Tịnh Minh, 1992.

Compile: Lotus group.

 

Lòng Từ Như Biển – Thought Waves of Loving Kindness

“Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking

creates profoundness. Kindness in giving creates love.”

“Dịu dàng trong lời nói tạo ra tự tin. Dịu dàng trong suy

nghĩ tạo ra sâu sắc. Dịu dàng khi ban tặng tạo ra tình yêu.”

                                                          Lao Tzu – Lảo Tử

 

Buddha teaches us that everything in life is governed by law, and these laws make the tides of the ocean come in and go out at certain times; and make the flowers grow and bring forth their seeds. In the same way they govern our bodies, and these we must learn and try to understand, if we wish to become strong and healthy.

Phật dạy chúng ta mọi thứ ở đời đều bị luật tắc chi phối, và những luật tắc này làm cho các dòng nước đại dương vào ra tùy lúc; làm cho cây lá trỗ hoa và kết thành hạt giống. Cũng thế, chúng chi phối cơ thể chúng ta, nên chúng ta phải ra sức học tập và thấu đạt chúng nếu chúng ta muốn được cường tráng, khỏe mạnh.

 

There is nothing evil in life, the evil comes from wrong thinking. So when we hear boys and girls using what we call impure words, speaking ignorantly about their bodies, we must feel very sorry for them for they are looking out of dirty windows at things which are really beautiful and pure.

Không có gì xấu ác trên cõi đời này, cái ác chỉ bắt nguồn từ ý nghĩ sai lầm. Vì vậy cho nên khi nghe các em nhỏ dùng lời bẩn thỉu, nói năng ngu ngốc, xỉa xói lẫn nhau, chúng ta phải xót thương cho chúng, vì chúng đang nhìn các thứ thật là tươi đẹp, tinh khiết qua những khung cửa sổ dơ bẩn.

 

A Buddhist boy will treat girls with respect, and a Buddhist girl will never allow anyone to take liberties with her. We should learn all we can about our bodies, so as to be able to make them fine and strong, for they are the instruments with which we have to do lots of work, and if the work is to be well done our bodies must be kept in good condition.

Một cậu Phật tử sẽ đối xử các cô hết lòng kính trọng, và một cô Phật tử sẽ không bao giờ cho ai giao tiếp sỗ sàng với mình. Chúng ta nên tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến bản thân chúng ta để có thể làm cho chúng đẹp đẽ khỏe mạnh, bởi vì chúng là dụng cụ giúp ta làm được nhiều việc, và nếu công việc được thực hiện tốt đẹp thì cơ thể chúng ta cũng phải được giữ gìn cẩn trọng.

 

If we try to remember this it will be easy to destroy the weeds of hatred, unkindness, impurity and ugliness in our mind gardens, and to plant in their place seeds of love, kindness, purity and beauty.

Nếu chúng ta nhớ được điều này thì sẽ dễ dàng tiêu diệt các loại cỏ dại hận thù, độc hại, bất tịnh, xấu xa trong những mãnh vườn tâm thức của mình, và gieo được ở đó những hạt giống yêu thương, từ ái, thanh tịnh và tươi đẹp.

 

In the Gatha book we read the words of the Thought Waves and we repeat them in the Temple on Sundays. These thought waves are messengers of love and peace which we send out to all our brothers and sisters all over the universe. We send them out not only to our human brothers and sisters, but to our little brothers of feathers and fur, tiny plants, and all that live in the waters of ocean or river. Our loving thoughts help them, for all life is one.

Trong kinh điển, chúng ta đọc được những ngôn từ về những Làn Sóng Tư Tưởng, và chúng ta lập lại chúng trong chùa vào những ngày chủ nhật. Những làn sóng tư tưởng này là những sứ giả yêu thương, hòa bình mà chúng ta phái đến tất cả anh chị em trên khắp vũ trụ. Chúng ta phái họ không những đến với anh chị em nhân loại mà còn đến với những huynh đệ chim muông cầm thú bé nhỏ, những thảo mộc li ti, cùng với tất cả những sinh vật sống dưới đại dương và sông ngòi nữa. Tư tưởng nhân từ của chúng ta sẽ giúp chúng, vì tất cả sinh mệnh là một.

 

Selfishness means thinking of ourvelves alone, doing things to please ourselves without thinking of others. A Buddhist cannot be selfish for he knows that All Life is One, therefore he must try to treat everything as he would wish to be treated himself.

Tính ích kỷ là chỉ nghĩ đến riêng mình, làm mọi việc để thỏa mãn chính mình, chả cần quan tâm đến người khác. Phật tử không thể ích kỷ, vì họ biết Tất Cả Sinh Mệnh Là Một, họ phải dốc tâm đối xử với tất cả chúng sanh như đối xử với chính họ vậy.

 

     “One day a little robin sat on the branches of a cherry tree,

     And watched the lovely pink blossoms falling to the ground.”

    “Một hôm, một con chim cổ đỏ đậu trên cành anh đào,

    Ngắm những đóa hoa hồng tươi thắm đang rơi xuống đất.”

 

Unselfishness is one of the marks of a true follower of the Buddha. Unselfishness comes from knowledge of the Oneness of All Life, and selfishness comes from ignorance of it.

Lòng vị tha là một trong những dấu hiệu của người Phật tử chân chính. Lòng vị tha bắt nguồn từ Kiến Thức Chung Nhất của Tất Cả Sinh Mệnh, còn tính ích kỷ phát xuất từ sự vô minh, ngu muội.

He turned to the spirit of the cherry tree and said: “O Bright Spirit, why do you not keep these lovely blossoms upon your tree, they make you look so gay and beautiful?”

Hắn quay sang mộc thần anh đào, nói: “Thưa Mộc Thần sáng suốt, sao ngài không giữ những đóa hoa tươi thắm kia trên cây, chúng sẽ làm cho ngài hoan hỷ và tươi đẹp biết bao?”

 

The spirit of the tree smiled, and answered the little robin in this manner: “Little bird, your question comes from ignorance. It would be selfishness to keep these blossoms any longer, for then the fruit could not grow. If the fruit did not grow you too would suffer, for I notice that little robins are very fond of cherries”.

Mộc thần mỉm cười, đoạn trả lời cho chú chim bé nhỏ như sau: “Này chú chim bé nhỏ, câu hỏi của chú phát xuất từ vô minh. Giữ lại những đóa hoa này lâu hơn tí nữa là ôm lòng ích kỷ, vì sau đó trái nụ không thể trưởng thành. Nếu trái nụ không trưởng thành, chú cũng đành chịu cảnh khốn cùng, bởi vì ta thấy các chú chim cổ đỏ bé nhỏ kia cũng rất khoái trái anh đào”.

 

Robin hung his head; he was ashamed of his foolish words. The cherry tree, let their bright blossoms fall to the ground so that the seed may grow and bring forth new cherry trees. Without sacrifice and unselfishness no progress is possible.

Chú chim cúi đầu và lấy làm xấu hổ về những lời ngu muội của mình. Hỡi cây anh đào, hãy để cho những đóa hoa tươi thắm kia rơi xuống đất, và như thế thì hạt giống mới nảy mầm và mọc lên những cây anh đào mới. Không có tinh thần hy sinh, vị tha thì làm sao có được văn minh, tiến bộ.

“Để sống đúng một cuộc sống vô vị lợi. Ta không cần phải xem

 ta tích trữ được những gì.  Giữa cuộc sống vật chất phồn hoa.”

 

Review questions:

Câu hỏi ôn tập:

 

 1. What are our minds like?
  2. What will be the result of planting seeds of ignorance?
  3. Name some of the seeds of ignorance.
  4. Name some of the seeds of knowledge.
  5. Explain the Oneness of Life.
  6. What happens when we look through a dirty window?
  7. In what way should we treat our bodies?
  8. Why should we treat them with care and respect?
  9. Can a true follower of Buddha be selfish? Why?
  10. Tell the tale of the cherry tree.
  11. What lesson does it teach us?
 2. Tâm thức của chúng ta như thế nào?
  2. Hậu quả của việc gieo trồng hạt giống vô minh sẽ như thế nào?
  3. Hãy kể tên một số hạt giống vô minh.
  4. Hãy kể tên một số hạt giống tri thức.
  5. Hãy giải thích cái Chung Nhất của Sinh Mệnh.
  6. Việc gì xảy ra khi chúng ta nhìn qua một cửa sổ dơ bẩn?
  7. Chúng ta nên đối xử với thân mạng của mình như thế nào?
  8. Tại sao chúng ta phải đối xử chúng một cách cẩn mật và kính trọng?
  9. Một Phật tử chân chính có thể ích kỷ được không? Tại sao?
  10. Hãy kể chuyện cây anh đào.
  11. Nó dạy ta bài học gì?

 

Vocabularies – Lesson 81:

Ngữ vựng – Bài số 81:

 

body (n) : thân thể, thể xác
cherry (n) : cây anh đào
condition (n) : điều kiện, tình trạng
feather (n) : lông vũ
feel sorry for someone : xót thương cho ai
fur (n) : lông mao
govern (v) : cai trị, thống trị
instrument (n) : dụng cụ, công cụ
liberty (n) : tự do

mark (n) : dấu hiệu
messenger (n) : sứ giả
not only… but also : không những… mà còn
robin (n) : chim cổ đỏ
tide (n) : thủy triều
treat (v) : đối đãi, cư xử
universe (n) : vũ trụ
wave (n) : làn sóng
wish (v) : ước muốn

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. https://khoahoc.tv/nghe-thu-nhung-bai-hat-lam-me-hoac-long-nguoi-cua-ca-voi-tu-sau-tham-dai-duong-91995
 2. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap4.htm
 3. https://www.pinterest.com/pin/539517230331380688/
 4. https://www.pinterest.com/barrypin/quotes/
 5. https://soulspring.org/love-blogs/entry/lovingkindness-part-1-of-present-heart-the-universal-expressions-of-love
 6. https://chuatruclam.us/thought-waves-of-loving-kindness-long-tu-nhu-bien/