Lời khuyên của mẹ – A Mother’s Advice – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Middle Way Group.

 

Jiun, a Shingon master, was a well-known Sanskrit scholar of the Tokugawa Era.

Jiun là một bậc thầy thuộc tông Shingon của Nhật và là một học giả Phạn ngữ lỗi lạc vào thời đại Tokugawa.

 

When he was young he used to deliver lectures to his brother students.

His mother heard about this and wrote him a letter:

Khi còn trẻ, ngài thường có những buổi giảng pháp cho các huynh đệ đồng tu. Mẹ ngài nghe biết việc này liền viết cho ngài một lá thư như sau:

 

“Son, I do not think you became a devotee of the Buddha because you desired to turn into a walking dictionary for others. There is no end to information and commendation, glory and honor.

“Này con, mẹ không cho rằng con hiến mình vào cửa Phật chỉ vì mong muốn được trở thành một cuốn từ điển sống cho kẻ khác. Tri thức và sự giảng giải là không cùng, cũng giống như những vinh quang và sự tôn kính.

 

I wish you would stop this lecture business. Shut yourself up in a little temple in a remote part of the mountain. Devote your time to meditation and in this way attain true realization.”

“Mẹ muốn con hãy thôi ngay việc thuyết giảng. Hãy tự giam mình trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng núi non xa xôi hẻo lánh. Hãy dành trọn thời gian cho việc tu thiền và qua đó đạt đến sự giác ngộ chân thật.”

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.pinterest.com/sylviaalana60/light-hearteddrawingsfunnymeditation-quotes/
  2. http://phatam.org/book/index/20–loi-khuyen-cua-me-a-mother-advice/3181/2875/2878/11273
  3. http://www.ashidakim.com/zenkoans/20amothersadvice.html
  4. https://trandinhhoanh.wordpress.com/category/inspiration/page/9/
  5. http://www.scoop.it/t/my-buddha-nature?page=5
  6. https://growthhunters.wordpress.com/tag/adaptability/