Lời giới thiệu: Phật Học Cấp II – Buddhist Study Stage II – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

Introduction

Lời giới thiệu

 

We know that as a child, the Buddha was troubled by some of the same thoughts as children have today.

Lúc thiếu thời, Đức Phật đã có những suy nghĩ giống thiếu nhi hôm nay.

 

Children wonder why they get sick. They wonder why their grandfather died. They wonder why some people are poor, while others are rich. They wonder why their wishes do not come true.  Children also wonder at the beauty and happiness of life.

Các cháu tự hỏi tại sao các chàu bị sốt. Tự hỏi tại sao ông bà các cháu lại chết. Tại sao có vài người bị nghèo, còn mấy người khác thì lại giàu. Tại sao những ước mơ của các cháu không phải là sự thật. Các cháu tự hỏi về vẻ đẹp và hạnh phúc của cuộc đời.

 

Because the Buddha knew what was in the hearts of children and mankind, he showed us how to live a happy and peaceful life.

Bởi vì Đức Phật biết rõ suy nghĩ của trẻ em nói riêng và loài người nói chung, Ngài dạy chúng ta làm thế nào để sống hạnh phúc và có cuộc sống thanh bình.

 

Buddhism is not about learning strange beliefs from faraway lands. It is about looking at and thinking about our own lives. It shows us how to understand ourselves and how to cope with our problems.

Đạo Phật không phải là niềm tin mù quán vào nơi xa lạ nào đó. Đạo Phật xem xét và suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta. Dạy cho chúng ta hiểu về bản thân và làm thế nào để đối phó với những vấn đề rắc rối của bản thân chúng ta.

 

Buddhism is not based on superstition. It teaches us to rely on our own efforts if we want to better ourselves. The Buddha taught tolerance of other faiths and compassion to all living creatures.

Đạo phật không dựa vào mê tín. Đạo Phật dạy cho chúng ta dựa vào nỗ lực bản thân chúng ta muốn tiến bộ. Đức Phật dạy  khoan dung và thương yêu tất cả mọi sinh vật.

 

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 12 năm 2009
Người dịch: Hòang Phước Đại.

Pháp danh: Đồng An