Lên đường – Eshun’s Departure – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

When Eshun, the Zen nun, was past sixty and about to leave this world, she asked some monks to pile up wood in the yard.

Khi vị ni sư Eshun đã qua tuổi 60 và sắp rời bỏ cõi đời này, bà nhờ mấy vị tăng chất một đống củi ở giữa sân.

 

Seating herself firmly in the center of the funeral pyre, she had it set fire around the edges.

Và sau khi đã lên ngồi vững vàng giữa giàn hỏa, ni sư cho đốt lửa lên từ bốn phía.

 

“O nun!” shouted one monk, “is it hot in there?”

Một vị tăng la lên: “Sư bà ơi! Trên đó có nóng không?”

 

“Such a matter would concern only a stupid person like yourself,” answered Eshun.

The flames arose, and she passed away.

Ni sư Eshun trả lời: “Chỉ kẻ ngốc như ông mới quan tâm đến chuyện như thế!”

Ngọn lửa bốc lên cao và lão ni sư viên tịch.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.pinterest.com/sylviaalana60/light-hearteddrawingsfunnymeditation-quotes/
  2. http://phatam.org/book/index/20–loi-khuyen-cua-me-a-mother-advice/3181/2875/2878/11273
  3. http://www.ashidakim.com/zenkoans/20amothersadvice.html
  4. https://trandinhhoanh.wordpress.com/category/inspiration/page/9/
  5. http://www.scoop.it/t/my-buddha-nature?page=5
  6. https://growthhunters.wordpress.com/tag/adaptability/
  7. https://www.youtube.com/watch?v=pHQRq3BeH0I