Kính Trọng Cha Mẹ – Respect for Parents – Song ngữ

Respect for Parents, Anguttara Nikaya

Kính Trọng Cha Mẹ, Kinh Tăng Chi Bộ

Anh ngữ: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Compile: Lotus group

 

Kính Trọng Cha Mẹ – Respect for Parents

“Imperfect father, but father always loved me the most perfect way”

“Dad’s labor is as big as the Thai Son Mountain…”

“Công cha như núi Thái Sơn…”

Those families, O monks, dwell with Brahmā where at home the parents are respected by their children. Those families dwell with the ancient teachers where at home the parents are respected by their children.

Nầy các Tỳ Kheo, những gia đình mà trong nhà có vị A La Hán hay vị Bồ Tát, thì bố mẹ được con cái kính trọng. Những gia đình mà trong nhà có những vị Thầy Cô kinh nghiệm và khôn ngoan, thì bố mẹ được con cái kính trọng.

 

Those families dwell with the ancient deities where at home the parents are respected by the children. Those families dwell with those worthy of worship where at home the parents are respected by their children. [118]

Những gia đình mà trong nhà có những vị Thần già dặn và khôn ngoan, thì bố mẹ được con cái kính trọng. Những gia đình mà trong nhà có những vị đáng được tôn thờ, thì bố mẹ được con cái kính trọng.

 

Parents are said to be similar to the ancient teachers and ancient deities (pubbācariyā, pubbadevatā) because they are the first teachers and spiritual guides of their children. Those “worthy of worship” are saints and sages. Cp. Text 12.

 

[Bố mẹ được coi như “những vị Thầy Cô kinh nghiệm và khôn ngoan” và “những vị Thần già dặn và khôn ngoan” bởi vì bố mẹ là những vị Thầy Cô đầu tiên của con khi còn thơ và cũng còn là người hướng dẫn đời sống tâm linh của con mình.]

 

“Brahmā ,” monks, is a term for father and mother. “The early teachers” is a term for father and mother. “The early deities” is a term for father and mother. “Those worthy of worship” is a term for father and mother. And why? Parents are of great help to their children, they bring them up, feed them and show them the world.

Nầy các Tỳ Kheo, “A La Hán” hay “Bồ Tát” là một tên khác dành để gọi bố và mẹ, “Những vị Thầy Cô dạy ta lúc còn bé” là một tên khác dành để gọi bố và mẹ.  “Những vị Thần thời thơ ấu” là một tên khác dành để gọi bố và mẹ. “Những vị đáng được tôn thờ” là một tên khác dành để gọi bố và mẹ. Tại sao như vậy? Bởi vì bố mẹ là người đã giúp đỡ cho con, hết lòng dạy dỗ, và nuôi nấng cho con khôn lớn, cùng dẫn dắt con trên đường đời.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.google.com/search?q=danh+ngôn+Kính+Trọng+Cha+Mẹ+images
  2. http://tienvnguyen.net/p194a278/kinh-trong-cha-me-kinh-tang-chi-bo-respect-for-parents-anguttara-nikaya
  3. http://folklore.usc.edu/?p=27727
  4. http://dhamma-stream.blogspot.com/2014/08/