Không nói dối – The Buddha and Rahula – No lying – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

Đức Phật và Rahula – The Buddha and Rahula – No lying

 

 

“Rahula, the only son of the Buddha, became a monk.

He was the youngest in the Sangha.

All the monks loved and spoiled him. Rahula did whatever he liked. Sometimes he told lies just for the fun of it.”

“Rahula là người con trai duy nhất của Đức Phật, đã trở thành tu sĩ.

Rahula là người nhỏ tuổi nhất trong Tăng đoàn.

Tất cả các tăng đều yêu thương và đã chìu chuộng Rahula quá đỗi. Rahula làm bất cứ điều gì mà Rahula thích.

Đôi khi, Rahula nói dối để đùa cợt ai đó.”

 

“One day, the Buddha said to Rahula,

“Please bring me a basin of water.

I want to wash my feet.”

“Một ngày kia, Đức Phật nói với Rahula,

“Hãy mang cho ngài một chậu nước.

Ngài muốn rửa sạch đôi chân của ngài.”

 

“He washed his feet in the basin of water.

And asked Rahula,

“Would you drink this water?”

“No, it’s dirty!” Rahula replied.

Then the Buddha asked Rahula to throw the water away.”

“Ngài đã rửa đôi chân của ngài trong chậu nước.

Và hỏi Radula, “Liệu con có muốn uống hểt nước này?”

“Không, nước này đã bị dơ bẩn!” Rahula trả lời.

Đức Phật yêu cầu Rahula bưng chậu nước đem đổ.

 

The Buddha told Rahula,

“When water gets dirty, no one wants it.

It is the same for those who tell lies,

No one cares for them anymore.”

“Đức Phật nói với Rahula,

“Khi nước đã bị dơ bẩn, không một người nào muốn dùng nó.

Nó giống như những câu chuyện mà người ta đã bịa đặt,

Không một người nào quan tâm đến chúng nữa.”

 

Tears of shame come to Rahula’s eyes.

He never told another lie.

Những giọt nước mắt xấu hổ đã chảy trên má của Rahula.

Từ đó, Rahula không bao giờ nói dối điều gì nửa.

 

Advice – Lời khuyên:

 

We should always tell the truth.

Chúng ta phải luôn luôn nói thật.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.quickmeme.com/p/3vx7dh
  2. http://bodhimandala1.blogspot.com/2011/12/his-life-in-prince-of-siddhattha-buddha.html
  3. http://www.dhammatalks.net/samahita/To_my_Son_Rahula.htm
  4. https://otterlover58.files.wordpress.com/2015/03/foot_washing1.jpg
  5. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat
  6. https://bhikkhucintita.files.wordpress.com/2016/08/keystageone.pdf