Không còn trăng trong nước – No Water, No Moon – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

When the nun Chiyono studied Zen under Bukko of Engaku she was unable to attain the fruits of meditation for a long time.

Ni sư Chiyono theo học với thiền sư Bukko ở Engaku trong một thời gian rất lâu mà vẫn không đạt được kết quả.

 

At last one moonlit night she was carrying water in an old pail bound with bamboo. The bamboo broke and the bottom fell out of the pail, and at that moment Chiyono was set free!

Cuối cùng, vào một đêm trăng sáng, bà đang xách nước với một cái thùng cũ đan bằng nan tre thì những nan tre chợt đứt rời và đáy thùng rơi xuống. Ngay lúc ấy, ni sư Chiyono đạt được sự giải thoát!

 

In commemoration, she wrote a poem:

In this way and that I tried to save the old pail

Since the bamboo strip was weakening

And about to break

Until at last the bottom fell out.

No more water in the pail!

No more moon in the water!

Để ghi nhớ sự kiện này, ni sư viết một bài kệ như sau:

Ta đã tìm mọi cách để giữ lại chiếc thùng cũ,

Vì những sợi nan tre đã yếu ớt và sắp đứt,

Cho đến cuối cùng rồi đáy thùng cũng rơi mất.

Không còn nước trong thùng!

Không còn trăng trong nước!

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://deoxy.org/koan/21
  2. http://blogspot.com
  3. http://rongmotamhon.net/xem-sach_Go-cua-thien_gclmdtc_show.html
  4. http://terebess.hu/zen/mesterek/Mokurai.html
  5. http://www.wikihow.com/Practice-Kasina-Meditation
  6. https://www.pinterest.com/pin/345369865148269735/
  7. https://www.youtube.com/watch?v=g4OwC8d2Ldo