Không còn sáng tỏ – Your Light May Go Out – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

A student of Tendan, a philosophical school of Buddhism, came to the Zen abode of Gasan as a pupil.

Một tăng sinh theo tông Thiên Thai (Nhật), một trường phái triết học của Phật giáo, tìm đến thiền viện của ngài Gasan học thiền.

 

When he was departing a few years later, Gasan warned him: “Studying the truth speculatively is useful as a way of collecting preaching material. But remember that unless you meditate constantly your light of truth may go out.”

Mấy năm sau, khi anh ta sắp sửa ra đi, ngài Gasan nhắc nhở rằng: “Suy cứu chân lý về mặt giáo điển như một phương cách để thu thập giáo pháp là hữu ích, nhưng hãy nhớ rằng, nếu con không tu tập thiền định miên mật thì sự tỏ ngộ của con có thể không còn nữa.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/47–hoa-si-tham-tien-the-stingy-artist/3181/2875/2878/11300
  2. http://rongmotamhon.net/xem-sach_50.-Lieu-ngo–Ryonen%E2%80%99s-Clear-Realization_ggddsdd_show.html
  3. http://www.nguoiaolam.net/2012/07/truyen-co-phat-giao-ban-linh-cua-ryonen.html
  4. http://www.wordpress.com479 × 700
  5. https://tokiotours.wordpress.com/tag/english-language/
  6. https://www.pinterest.com/myoedizioni/incenso/