Không Bảo Đảm – No Guarantee – Song ngữ

No Guarantee, Anguttara Nikaya

Không Bảo Đảm, Kinh Tăng Chi Bộ

Anh ngữ: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Không Bảo Đảm – No Guarantee

 

Against four things, O monks, there can be no guarantee, whether from an ascetic, a Brahmin, a deva or Māra or Brahmā, or anyone else in the world. What are those four things?

Nầy các Tỳ Kheo, có bốn thứ mà không có bảo đảm, cho dù từ một vị tăng sĩ khổ hạnh, một vị Bà La Môn, một vị thiên vương, một Ma Vương hay Phạm Thiên, hay từ bất cứ ai khác trên thế giới. Bốn thứ nầy là thứ gì?

 

 1. That what is liable to decay should not decay;
 2. that what is liable to illness should not fall ill;
 3. that what is liable to die should not die;
 4. that no fruit should come forth from one’s own evil deeds, which are defiling, productive of re-becoming, fearful, having painful results, leading to future birth, decay, and death.
 5. Đấy là những gì dễ bị hủy diệt, dù ta không muốn chúng phải bị hủy diệt;
 6. đấy là những gì dễ bị đau ốm, dù ta không muốn chúng phải bị đau ốm;
 7. đấy là những gì dễ bị chết, dù ta không muốn chúng phải bị chết;
 8. đấy là những chuyện mà ta không muốn: vì ta phải nhận hậu quả từ những việc ác ta làm, những việc nhơ nhuốc ta đang làm, rồi ta sẽ phải chịu cảnh luân hồi, và ta sẽ còn phải sống trong sợ hãi, dẫn ta đến kết quả là ta sẽ phải sống trong đau khổ, dẫn ta đến tương lai sẽ còn phải sinh ra, rồi suy tàn, rồi chết.

 

Against these four things there can be no guarantee, whether from an ascetic, a brahmin, a deva or Māra or Brahmā, or anyone else in the world.

Đấy là bốn thứ mà không có bảo đảm, cho dù từ một vị tăng sĩ khổ hạnh, từ một vị Bà La Môn, từ một vị thiên thần, từ một Ma Vương hay từ Phạm Thiên, hay từ bất cứ ai khác trên thế giới.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.bps.lk/olib/wh/wh155-u.html#S66
 2. http://tienvnguyen.net/p194a280/khong-bao-dam-kinh-tang-chi-bo-no-guarantee-anguttara-nikaya
 3. https://www.google.com/search?q=danh+ngôn+Không+Bảo+Đảm+images