Khi Tôi Nói Tôi Là Phật Tử – When I Say I’m A Buddhist – Song ngữ

When I Say I’m A Buddhist

Khi Tôi Nói Tôi Là Phật Tử

English: Giáo Sư Richard Gombrich – Đại học Oxford.

Việt ngữ: thienphatgiao.org

Compile: Nhóm Hoa Sen.

 

35 – Khi Tôi Nói Tôi Là Phật Tử – When I Say I’m A Buddhist – Song ngữ

 

 

Intro – Giới thiệu

Professor Richard Gombrich, who dedicated 40 years of his life to studying Buddhism and Pali language at Oxford University, shares his understanding of Buddhism.

Giáo sư Richard Gombrich, người dành 40 năm cuộc đời để nghiên cứu Phật giáo và ngôn ngữ Pali tại Đại học Oxford, Từ năm 2003 đến nay ông là Giám đốc học thuật, Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Đại Học Oxford.

“When I say I’m a Buddhist, it doesn’t mean I’m purer and nicer than others. But it means I have too much ignorance and mental defilement to remove. I need Buddhas’ wisdom.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, điều đó không có nghĩa là tôi thanh tịnh và tốt đẹp hơn những người khác. Mà nó mang ý nghĩa là tôi có quá nhiều vô minh và tâm thức nhiễm ô cần phải loại bỏ. Tôi cần Tuệ Giác của Đức Phật.

   The state of lack of knowledge, education, or awareness.

      Defilements (Phiền nảo) – tâm trí (mind) bị che mờ và biểu hiện trong những hành động bất thiện.

 

When I say I’m a Buddhist, it doesn’t mean I have more wisdom than others. But it means I have been occupied by too much arrogance. I need to learn to be humble and to develop a broader perspective.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, điều đó không có nghĩa là tôi có Trí Tuệ cao hơn người khác. Nó có nghĩa là tôi đã bị quá nhiều sự kiêu ngạo xâm chiếm. Tôi cần học cách để trở nên khiêm nhường và phát triển một cái nhìn rộng mở hơn.

      Don’t lead with arrogance when dealing with others,  you may come across as ignorant and incompetent!  Being arrogant is not the best way to impress people.

When I say I’m a Buddhist, it is not because I am better or worse than others, but because I understand all beings are equal.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, không phải vì tôi hay hơn hay dở hơn người khác, mà bởi vì tôi hiểu tất cả chúng sinh đều bình đẳng với nhau.

 

When I say I’m a Buddhist, I know I only love those to my taste, but Buddha loves even people he does not like, guiding them to be full of wisdom and compassion. That’s why I choose to follow Buddha’s teachings

Khi tôi nói tôi là Phật tử, tôi biết rằng tôi chỉ yêu thương những người hợp với sở thích của mình, nhưng Đức Phật thì thậm chí yêu thương cả những người chống đối, ganh ghét, hãm hại Ngài, dẫn dắt họ đạt đến viên mãn Trí Tuệ và Từ Bi. Đó là lý do vì sao tôi chọn bước theo những giáo huấn của Đức Phật!

 

When I say I’m a Buddhist, it is not with the goal of getting what’s in my interest. But for letting go of my personal clinging to all worldly desires.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, nó chẳng gắn liền với mục tiêu để có được những gì tôi ham thích. Mà là để buông bỏ những bám chấp của cá nhân đối với tất cả những ham muốn về mặt thế gian.

   Letting go of my personal clinging to all worldly desires.

 

When I say I am a Buddhist, it is not because I pursue a smooth life. But for the calm acceptance of impermanence, and be calm and confident like a king in any adverse circumstances.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, không phải bởi vì tôi muốn theo đuổi một cuộc sống êm đềm, suôn sẻ. Mà là vì sự điềm tĩnh chấp nhận trước vô thường, và thật bình tĩnh và tự tin như một vị Quốc Vương trong bất kỳ những hoàn cảnh trái nghịch nào.

 

When I say I am a Buddhist, I do not mean to manipulate others with the motivation of self-interest. But with good use of wisdom, to benefit self and others while being empathetic to all sentient beings.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, tôi không có ý định thao túng người khác với động cơ vì lợi ích cho cá nhân. Nhưng bằng việc sử dụng tốt Trí Tuệ của mình, để tôi có thể làm lợi lạc cho bản thân và những người khác trong khi luôn đồng cảm với tất cả chúng sinh.

 

When I say I am a Buddhist, it is not because I want to escape from the world and pursue nothingness. But to know everyday life is within Dharma, and to live in the present is to practice.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, không phải vì tôi muốn trốn tránh thế giới và theo đuổi hư vô. Nhưng để biết rằng sự sống đang diễn ra hàng ngày được nằm trọn trong Pháp, và sống với hiện tại chính là thực hành.

      I want to escape from the world and pursue nothingness.

 

When I say I am a Buddhist, it does not mean that my life will no longer experience setbacks.

But with the Dharma, setbacks are transformed into a cause for my growth.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, điều đó không có nghĩa là cuộc đời của tôi sẽ không còn gặp phải những thất bại. Nhưng nhờ có Thiện Pháp, những thất bại được chuyển hóa thành nhân, tăng trưởng cho tôi trong thực hành.

 

When I say I am a Buddhist, my heart is filled with endless gratitude. Just thinking I was born as a human and have the ability to practice in this life, with the opportunity to meet wise teachers and hear the Buddha’s teachings, I am deeply moved by this unbelievable karmic affinity.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, trái tim tôi chứa đầy lòng biết ơn vô tận. Chỉ cần nghĩ rằng tôi được sinh ra làm người và có khả năng thực hành Pháp ngay trong hiện tại cuộc đời, với cơ hội gặp gỡ các vị Minh Sư và nghe được lời dạy của Đức Phật, tôi vô cùng xúc động khi có được sự kết nối Pháp duyên thật khó tin này.

   My heart is filled with endless gratitude. – Trái tim tôi chứa đầy lòng biết ơn vô tận.

 

When I say I am a Buddhist, it is not because there is a God outside me. But that I find the true Buddha-nature of my own heart.”

Khi tôi nói tôi là Phật tử, không phải bởi vì có một Thượng Đế ở bên ngoài tôi. Nhưng tôi tìm thấy được bản tánh chân thật của Phật nơi trái tim mình.

 

Sources:

Tài lệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a4072/khi-toi-noi-rang-toi-la-phat-tu-when-i-say-i-m-a-buddhist
  2. Photo 1: https://phatgiao.org.vn/khi-toi-noi-rang-toi-la-mot-phat-tu-d41317.html
  3. Photo 2a: https://www.forewordreviews.com/articles/article/knowledge-of-ignorance-can-propel-us-forward/
  4. Photo 2b: http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/1084-hieu-ve-tam-song-ngu
  5. Photo 3: https://orlandoespinosa.blog/2019/05/09/dont-lead-with-arrogance/
  6. Photo 4: http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/1072-hay-buong-bo-su-cang-thang-song-ngu
  7. Photo 5: http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/1085-thay-biet-dung-nhu-that-song-ngu
  8. Photo 6: http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/1072-hay-buong-bo-su-cang-thang-song-ngu
  9. Photo 7: http://evdhamma.org/index.php/culture/tho-poems/item/1050-ta-on-me