Kẻ Thù Số 1 Của Con Người – phần I – Man’s Great Enemy – part I – Song ngữ

English: Ernest K. S. Hunt – 1962.

Việt ngữ: Tịnh Minh – 1992.

Compile: Lotus group.

Kẻ Thù Số 1 Của Con Người – phần I – Man’s Great Enemy – Part I

 

“Bản ngã hay Cái Ta” – “Theo quan điểm mà bạn có về chính bản thân mình; là do một phần của tâm đã cảm nhận và thích nghi với thế giới bên ngoài.”

 

Merely to say that we are Buddhists does not mean anything at all. A person who is a true Buddhist is one who follows the Buddha, who loves him and respects his teaching, and who walks in the Noble Eightfold Path which he took so much trouble to find. For as I have said before, he did not find the Path for himself alone but for all men of every age and race.

Chỉ nói rằng chúng ta là Phật tử thì chả có nghĩa gì cả. Phật tử chân chính là người theo Phật, yêu quí Ngài, kính trọng giáo pháp Ngài và đi theo con Ðường Tám Bước Cao Quí mà Ngài đã trải qua biết bao gian khổ mới tìm được. Vì, như tôi đã nói, Ngài không tìm ra con đường cho chính bản thân Ngài mà cho tất cả nhân loại thuộc mọi lứa tuổi và mọi chủng tộc.

 

The Brotherhood which the Buddha founded while he was on earth spread and grew; we find it in India, Ceylon, Burma, Tibet, Mongolia, China, Japan, and in America and Europe. It is the work of the Brotherhood to teach people the great truths confided to its care. We are also part of the great Brotherhood if we are trying earnestly to walk the Noble Path and to do all that the Buddha teaches us that is good and right. So we, in our turn, must pass on the good tidings and help others, whom we meet on life’s journey, to become good followers of the Buddha.

Giáo Hội do Phật thành lập khi Ngài còn tại thế đã lan rộng và phát triển như ở Ấn Ðộ, Tích Lan, Miến Ðiện, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, Nhật Bản, ở Mỹ Châu và Âu Châu nữa. Nhiệm vụ của Giáo Hội là giáo hóa quần chúng những Sự Thật Cao Quí. Chúng ta cũng là thành phần của Giáo Hội nếu chúng ta cố gắng tích cực đi theo con Ðường Cao Thượng và làm tất cả những điều chân chính hiền thiện mà Phật đã giáo hóa chúng ta. Vì thế chúng ta phải lần lượt xiển dương thiện pháp và giúp đỡ người khác, những người mà chúng ta gặp gỡ trên cuộc hành trình dương thế này, để họ trở thành những môn đệ thuần thành của Phật.

 

Today you are going to learn about one of the great enemies which lurk along the Path on which we must meet and conquer many times before we can reach the end of the Path, which is called Nirvana. Each time we face this enemy bravely and drive him away he becomes weaker, until at last he has no power over us at all.

Hôm nay các bạn sẽ tìm hiểu về một trong những kẻ thù gan góc rình rập trên đoạn đường mà chúng ta phải đối đầu, chinh phục nhiều lần trước khi đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Mỗi lần chúng ta anh dũng đương đầu đánh đuổi kẻ thù đó là mỗi lần hắn trở nên suy yếu, và cứ như thế cho đến khi hắn không còn khả năng khống chế ta nữa.

 

They become cruel, greedy, untruthful dishonest and impure, and cannot be called Buddhists. It is love of Self that makes all the trouble in the world. People who love Truth cannot be unkind and greedy; they are loving and gentle to all they meet; they are willing to lend a helping hand to anyone in trouble, and spread sunshine and happiness wherever they go.

Họ đâm ra tàn bạo, tham lam, giả dối, bất lương, bẩn thỉu, và không thể nào gọi là Phật tử được. Chính Ngã Ái gây ra mọi phiền não trên đời. Ai yêu quí Sự Thật, người ấy không thể nào tàn nhẫn, tham lam; họ yêu thương, hòa nhã với tất cả mọi người; họ sẵn lòng ra tay giúp đỡ những ai lâm cảnh khốn cùng và trang trải niềm vui tươi, hạnh phúc đến bất cứ nơi nào họ đặt chân đến.

 

Vocabularies – Lesson 61:

Ngữ vựng – Bài số 61:

 

bravely (adv) : can đảm, dũng cảm
buddhist (n) : phật tử
confide to (v) : giao phó cho
conquer (v) : chinh phục, xâm chiếm
cruel (a) : độc ác, tàn nhẫn
dishonest (a) : bất lương
drive away (v) : xua đuổi, đánh đuổi
earnestly (adv) : tha thiết, sốt sắng
enemy (n) : kẻ thù
face (v) : đối mặt, đương đầu

gentle (a) : hòa nhã, dịu dàng
greedy (a) : tham ăn, tham lam
impure (a) : ô uế, bất tịnh
lurk (v) : ẩn núp, trốn tránh, mai phục
merely (adv) : chỉ, đơn thuần
not… at all : không… gì cả
race (n) : chủng tộc, cuộc đua
respect (v, (n)  : tôn kính, sự tôn kính
self (n) : cái ta, cái ngã
sunshine (n) : ánh nắng, sự vui tươi
turn (n) : phiên, lượt
unkind (a) : bất nhẫn, tàn nhẫn

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap4.htm
  2. https://www.pinterest.com/pin/492722015453957710/
  3. http://cherylpastor.com/de-mystify-the-woo/ego/
  4. https://www.redbubble.com/i/greeting-card/Cat-and-Tiger-Mirror-Message-by-HazyNZ/30198121.5MT14