Hôn nhân – Marriage – Song ngữ

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 2: Từ Bi – Love and Commitment

 13. Marriage – Hôn nhân

Since I became a celibate monk, I have married many women. Part of my job as a Buddhist monk is to perform the religious part of Buddhist marriage ceremonies. According to my tradition of Buddhism, a lay Buddhist is the official marriage celebrant, but many of the couples regard me as the one who married them. So, I have married many women and many men as well.

Từ lúc tôi làm tỷ kheo sống cuộc sống độc thân tôi làm đám cưới cho rất nhiều người vì một phần trong nhiệm vụ của tỷ kheo là chủ lễ hôn nhân. Theo truyền thống của tông phái tôi, cư sĩ làm chủ lễ song nhiều đôi tân hôn cứ xem tôi như vị sư kết nối duyên họ.

 

It is said that there are three rings to a marriage: the engagement ring, the wedding ring, and the suffer-ring!

Có câu nói mỉa mai bằng tiếng anh rằng “There are three rings to a marriage: the engagement ring, the wedding ring and the sufer-ring!” Tạm dịch là “đám cưới nào cũng có ba nhẫn (rings), nhẫn hỏi, nhẫn cưới và nhẫn đau khổ (suffer = đau khổ, ring = nhẫn).

 

So, trouble is to be expected. When there is trouble, the people I have married often come to talk to me. Being a monk who likes an easy life, I include in my marriage service the next three stories, intended to keep the three of us out of trouble for as long as possible.

Do đó buồn phiền, khổ đau không sao tránh được trong tình nghĩa vợ chồng. Mỗi khi có vấn đề, đôi vợ chồng tôi vầy duyên cho trước đây thường đến thỉnh ý tôi. Là nhà sư thích sống vui, tôi hay thuyết ba câu chuyện sau trong các lễ cưới với mục đích giúp hai vợ chồng mới cưới và tôi ít bị phiền toái chừng nào tốt chừng nấy lúc về sau. Đây là ba câu chuyện đó.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a879/chuong-2-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://www.thelist.com/17390/reasons-not-to-rush-into-marriage/