Hãy yêu công khai – If You Love, Love Openly – Song ngữ

 

Twenty monks and one nun, who was named Eshun, were practicing meditation with a certain Zen master.

Có 20 tăng sinh và một ni cô tên Eshun cùng theo học thiền với một vị thiền sư.

 

Eshun was very pretty even though her head was shaved and her dress plain. Several monks secretly fell in love with her. One of them wrote her a love letter, insisting upon a private meeting.

Ni cô Eshun vô cùng xinh đẹp, cho dù đã cạo tóc và ăn mặc đơn sơ. Nhiều tăng sinh đem lòng thầm yêu trộm nhớ, và một người trong số đó đã viết cho cô một lá thư tình, khẩn khoản xin cô một buổi hẹn hò.

 

Eshun did not reply. The following day the master gave a lecture to the group, and when it was over, Eshun arose. Addressing the one who had written to her, she said: “If you really love me so much, come and embrace me now.”

Eshun không viết thư trả lời. Ngay hôm sau đó, vị thiền sư có buổi giảng pháp chung cho cả nhóm. Sau buổi giảng, Eshun từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng mắt về phía vị tăng sinh đã viết thư cho mình và nói: “Nếu anh thật lòng yêu tôi nhiều đến thế, thì ngay bây giờ hãy đến ôm tôi đi!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.ashidakim.com/zenkoans/zenindex.html
  2. http://phatam.org/book/index/47–hoa-si-tham-tien-the-stingy-artist/3181/2875/2878/11300
  3. https://www.google.com/search?q=zen+koan+stories+images