Hãy mô tả hương thơm của hoa hồng? – Describe the fragrance of roses? – Song ngữ

English: Anthony DeMello.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 Hãy mô tả hương thơm của hoa hồng? – Describe the fragrance of roses? – Song ngữ

 

The disciples were absorbed in a discussion of Lao-tzu’s dictum:

Các đệ tử đang say mê thảo luận về câu châm ngôn của Lão Tử:

 

“Those who know, do not say;

Those who say, do not know.”

“Những người biết, không nói;

Những người nói, không biết.”

 

When the master entered, they asked him what the words meant.

Khi thầy giáo đi vào, họ hỏi ông ý nghĩa của các câu trên.

 

Said the master, “Which of you knows the fragrance of a rose?”

Thầy hỏi, “Có ai trong các con, biết hương thơm của hoa hồng?”

 

All of them indicated that they knew.

Tất cả đều nói rằng biết.

 

Then he said, “Put it into words.”

Sau đó, ông tiếp: “Hãy viết nó ra đi.”

 

All of them were silent.

Tất cả mọi người đều im lặng.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a659/ngon-tu-words
  2. Photo 1: https://olympiapublishers.com/books/the-fragrance-of-roses
  3. Photo 2: http://eyeshadowedpixie.blogspot.com/2017/01/20-happy-rose-day-2017-quotes-sms-and.html