Hãy mở kho báu của chính mình – Open Your Own Treasure House – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Daiju visited the master Baso in China. Baso asked:

“What do you seek?”

“Enlightenment,” replied Daiju.

 

Ở Trung Hoa, Thiền sư Đại Châu đến ra mắt ngài Mã Tổ.

Mã Tổ hỏi: “Ông tìm cầu gì?”

Ngài Đại Châu đáp: “Con cầu giác ngộ.”

 

“You have your own treasure house.

Why do you search outside?” Baso asked.

Mã Tổ hỏi: “Ông tự có kho báu của riêng mình,

sao còn tìm kiếm bên ngoài?”

 

Daiju inquired: “Where is my treasure house?”

Đại Châu thưa hỏi: “Chẳng biết kho báu của con ở đâu?”

 

Baso answered: “What you are asking is your treasure house.”

Mã Tổ đáp: “Cái mà ông đang dùng để hỏi ta đó chính là kho báu của ông.”

 

Daiju was enlightened! Ever after he urged his friends: “Open your own treasure house and use those treasures.”

Ngài Đại Châu nhân đó chứng ngộ! Từ đó về sau, ngài luôn thúc giục những bạn đồng tu của mình: “Hãy mở kho báu của chính mình mà dùng.”

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://deoxy.org/koan/21
  2. http://blogspot.com
  3. http://rongmotamhon.net/xem-sach_Go-cua-thien_gclmdtc_show.html
  4. http://terebess.hu/zen/mesterek/Mokurai.html
  5. http://www.wikihow.com/Practice-Kasina-Meditation
  6. https://www.pinterest.com/pin/345369865148269735/
  7. https://becomingreason.com/un-stuck