Hãy Lên Ðường Bằng Ý-Chí Của Mình – Walk on the Way by One’s Will – Song ngữ

English: Ernest K. S. Hunt – 1962.

Việt ngữ: Tịnh Minh – 1992.

Compile: Lotus group.

Hãy Lên Ðường Bằng Ý-Chí Của Mình – Walk on the Way by One’s Will

 

I hope that we are wiser than many of the men and women to whom the Buddha shewed his Path, and that we will learn all we can of it and follow it bravely to the very end. If we do this we shall find true peace and happiness.

Tôi hy vọng chúng ta sáng suốt hơn các ông các bà mà Ðức Phật đã trình bày cho thấy con Ðường của Ngài, và tôi cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ học tập được tất cả những gì chúng ta có thể, và dũng cảm theo đuổi nó cho đến cùng. Nếu làm được điều đó, chúng ta sẽ thấy niềm an lành hạnh phúc thật sự.

 

As I mentioned in the previous lesson, some people think that the possession of money will bring happiness; others think that if they could always do just what they wish to do they would be happy. Money cannot bring real happiness. The only way to get real happiness is the way that Buddha teaches; that is, to walk the Path.

Như tôi đã nói trong bài học trước, một số người cho rằng có tiền sẽ mang lại hạnh phúc, số người khác thì cho rằng nếu lúc nào cũng làm được những điều họ mong muốn, họ sẽ có hạnh phúc. Tiền bạc không thể mang lại hạnh phúc thực sự. Cách duy nhứt để được hạnh phúc thực sự là đi theo con đường mà Ðức Phật đã giảng dạy.

 

Những Chuyện sau đây bạn không thể mua bằng tiền:

“Tình thương, giấc mơ, tình bạn, nguyện vọng, hạnh phúc, và thời gian…”

 

Remember that ignorance brings sorrow always, and knowledge of the truth brings happiness. Ignorance is darkness and truth is light. The mind that is ignorant is full of darkness and this brings sadness and pain. The mind of one who is walking the Eight-fold Path gradually becomes full of the Light of Truth and this brings happiness and peace.

Nên nhớ rằng vô minh luôn luôn mang lại đau khổ, hiểu biết sự thật mang lại an vui. Vô minh là bóng tối, sự thật là ánh sáng. Tâm trí vô minh thì đầy ắp bóng tối, và bóng tối thì mang lại ưu bi khổ não. Tâm trí của người theo Bát Chánh Ðạo thì dần dần trở nên tròn đầy Ánh Sáng Sự Thật, và ánh sáng sự thật thì mang lại an vui hạnh phúc.

 

The Buddha, when he found this wonderful path, did not force his friends to walk it. He told them all that he could about it, and what he had found at the end of it; but he left it to them to choose whether they would try it themselves, or stay, instead, in the dark forest of ignorance. Some did walk in it and they were glad that they had gone so far for they became happy and full of joy. Others preferred to stay in the forest of ignorance.

Ðức Phật, khi phát hiện con đường tuyệt diệu này, không buộc bạn bè của Ngài phải theo. Ngài chỉ trình bày cho họ nghe tất cả những gì Ngài đã thấy ở cuối đường, còn đi hay ở lại trong rừng vô minh đen tối là thuộc quyền lựa chọn của họ. Một số thì đi theo, và họ mừng rằng đã đi được một đoạn rất xa với tâm hồn hân hoan thanh thản. Số khác thì thích ở lại trong rừng vô minh hơn.

 

“Some did walk in it,

 And they were glad that they had gone so far,

 For they became happy and full of joy.

Others preferred to stay in the forest of ignorance…ha…ha…ha…”

“Một số thì đi theo,

 Và họ mừng rằng đã đi được một đoạn rất xa,

 Với tâm hồn hân hoan thanh thản.

Số khác thì thích ở lại trong rừng vô minh ha…ha…ha…”

 

Now the Buddha does exactly the same with us today as he did with his friends so long ago. He points out the Path to us but he will not treat us like little babies and force our feet to walk it if we do not desire to do so.

Ðức Phật giáo hóa chúng ta ngày nay giống y như Ngài đã khuyên nhủ thân hữu của Ngài xưa kia. Ngài trình bày cho ta thấy con Ðường nhưng Ngài sẽ không coi chúng ta như trẻ con, bắt đôi chân chúng ta phải tiến bước, nếu ta không muốn.

 

Other teachers of religion treat their followers as little children, telling them that they must do this and that they must not do that. The Lord Buddha tells us that if we walk the Way he found we shall lose our suffering and become happy, and that if we stay in the dark forest we shall remain unhappy and full of pain. If we are wise he knows that we will hurry along the Noble Eight-fold Path, for a person who is wise does not wish to be unhappy any longer than he can help.

Các đạo sư khác coi môn đệ của họ như trẻ con, bảo họ phải làm điều này và không được làm điều khác. Ðức Phật dạy nếu chúng ta đi theo con Ðường mà Ngài đã tìm thấy thì chúng ta sẽ mất khổ, được vui, và nếu chúng ta ở lại trong rừng đen tối thì chúng ta sẽ triền miên đau khổ. Nếu chúng ta sáng suốt, Ngài biết chúng ta sẽ khẩn trương đi theo con Ðường Tám Bước Cao Quí, vì người khôn ngoan sáng suốt không muốn cưu mang khổ đau lâu hơn nữa.

 

Review questions:

Câu hỏi ôn tập:

 

 1. Where were the men walking?
  2. What were they doing?
  3. Where all the men busy talking?
  4. Tell what he found.
  5. Was it easy to clear away the creepers and the trees from the path?
  6. Where did the path lead?
  7. What did the man find in the palace?
  8. Who was the man who found the path?
  9. What was the name of the path?
  10. What was the name of the forest?
  11. What was the name of the palace?
  12. Are we forced to walk the Path?
  13. What shall we do if we are wise?
 2. Những người đàn ông đó đang đi đâu?
  2. Họ đang làm gì?
  3. Tất cả những người đó đang bận tâm bàn chuyện ở đâu?
  4. Hãy kể chuyện ông ấy thấy gì.
  5. Chặt dây, đốn cây, phát quang con đường mòn đó có dễ không?
  6. Con đường mòn đó dẫn tới đâu?
  7. Người đàn ông đó thấy gì trong cung điện?
  8. Người thấy được con đường mòn đó là ai?
  9. Con đường mòn đó tên là gì?
  10. Khu rừng đó tên là gì?
  11. Cung điện đó tên là gì?
  12. Chúng ta có bị bắt buộc đi theo con đường mòn đó không?
  13. Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta sáng suốt?

 

Vocabularies – Lesson 74:

Ngữ vựng – Bài số 74:

 

exactly (adv) : chính xác, đúng đắn
mention (v) : đề cập, nói đến

possession (n) : sở hữu, có
prefer (v) : thích hơn
will (n)  : ý chí

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap5.htm
 2. http://ma-tu-an.blogspot.com/2014_07_01_archive.html
 3. http://stefnoble.blogspot.com/2013/08/the-buddhas-noble-eightfold-path.html
 4. https://kiranmendekar.com/motivations/