Hãy Là Ông Chủ – Be The Boss – Song ngữ

English: Matt Valentine.

Việt Ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

 

Hãy Là Ông Chủ – Be The Boss

 

A horse suddenly came galloping quickly down the road. It seemed as though the man had somewhere important to go.

Another man, who was standing alongside the road, shouted, “Where are you going?” and the man on the horse replied,

“I don’t know! Ask the horse!”         

Một con ngựa đột nhiên phi nước đại, phóng nhanh xuống đường. Người đàn ông cưỡi ngựa dường như muốn đến một nơi quan trọng nào đó.

Một người đàn ông khác đang đứng dọc bên đường, hét to lên, “Ông đang định đi đâu đấy?” và người đàn ông cưỡi ngựa trả lời,

“Tôi không biết! Ông hãy hỏi con ngựa đi!”

 

EXPLANATION:

LỜI GIẢI THÍCH:

 

This is a short but well-known Zen story with a powerful meaning behind it. The horse symbolizes our habit energy. The story explains the way we usually live, at the mercy of our old habit energies which have been established not by our intentional actions, but by our surroundings and mindless activity.

Câu chuyện Thiền ngắn nhưng nổi tiếng nói trên, có một ý nghĩa và có ảnh hưởng mạnh mẽ. Con ngựa tượng trưng cho sức mạnh của thói quen của chúng ta. Câu chuyện nầy giải thích cách sống của chúng ta, chúng ta hoàn toàn bị kiểm soát bởi sức mạnh của thói quen lâu đời của chúng ta, các hành động nầy không phải do chúng ta cố ý, mà bị gây tạo ra do môi trường chung quanh, và các hoạt động thiếu sáng suốt của chúng ta.  

 

The horse is pulling us along, making us run here and there and hurry everywhere and we don’t even know why. If you stopped to ask yourself from time to time why exactly you’re running around so much, sometimes you might have an answer, but it’s never a very good one. You’re just used to it, it’s how we’re taught to live.

Chúng ta đang bị con ngựa lôi kéo chúng ta, bắt buộc chúng ta chạy khắp mọi nơi, chúng ta đi đứng vội vàng khắp mọi nơi, và thậm chí chúng ta cũng không biết tại sao. Nếu chúng ta thỉnh thoảng dừng lại tự hỏi chính mình, lý do tại sao chúng ta lại chạy khắp mọi nơi, đôi khi chúng ta có câu trả lời, tuy nhiên, đấy cũng không phải là một câu trả lời đúng đắn. Chúng ta đơn giản là đã quen với điều nầy, đấy là cách sống mà chúng ta đã được dạy bảo. 

 

But as much as we run, it gets us nowhere. We need to learn how to take back the reigns and let the horse know who’s boss.

Mặc dù chúng ta chạy nhảy nhiều như thế, tuy nhiên, chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Chúng ta cần phải học cách lấy lại chủ quyền, và cho con ngựa biết ai đang là ông chủ.

 

You’re the boss, you’ve always been the boss, so start acting like it.

Chúng ta là ông chủ, chúng ta luôn luôn là ông chủ, do đó, chúng ta hãy bắt đầu hành động như là ông chủ. 

 

OK. Ralph để tao giải thích một lần nữa. Mày thì lớn con.

 Tao thì nhỏ con; NHƯNG!!! mày là con chó. Tao là con mèo …

 điều đó khiến tao trở thành ông chủ của mày. Hiểu chưa??

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a875/hay-la-ong-chu-be-the-boss
  2. http://moomah.com/themagazine/whos-the-boss-of-the-house
  3. Photo 2: https://tienvnguyen.net/a875/hay-la-ong-chu-be-the-boss
  4. Photo 3: https://en.dopl3r.com/memes/dank/okay-ralph-let-me-splain-it-you-again-youre-big-im-little-but-youre-dog-lm-cat-that-makes-me-the-boss-got-it/201720