Hạt ngọc trong bùn – Finding a Diamond on a Muddy Road – Song ngữ

pastedGraphic.png

            02. Ht ngc trong bùn – Song ng

Gudo was the emperor’s teacher of his time. Nevertheless, he used to travel alone as a wandering mendicant. Once when he was on his way to Edo, the cultural and political center of the shogun ate, he approached a little village named Takenaka. It was evening and a heavy rain was falling.

Thin sư Gudo là bc thy ca v hoàng đế đương thi. Dù vy, ngài thường du phương hong hóa, mt mình đi khp đó đây như mt v tăng kht thc. Mt hôm, ngài đang trên đường đến Edo, trung tâm văn hóa chính tr ca chính quyn quân s thi y. Khi sp đến ngôi làng nh Takenaka thì tri đã ti và mưa tm tã.

Gudo was thoroughly wet. His straw sandals were in pieces. At a farmhouse near the village he noticed four or five pairs of sandals in the window and decided to buy some dry ones. 

Thin sư b ướt đm trong mưa, đôi dép rơm ca ngài rách t tơi. Đến mt ngôi nhà gn làng, ngài nhìn thy có khong bn, năm đôi dép đ nơi ca s. Ngài đnh ghé vào mua mt đôi khô ráo.

The woman who offered him the sandals, seeing how wet he was, invited him in to remain for the night in her home. Gudo accepted, thanking her. He entered and recited a sutra before the family shrine. He was then introduced to the women’s mother, and to her children. Observing that the entire family was depressed, Gudo asked what was wrong. 

Người ph n trong nhà biếu ngài đôi dép và nhn thy ngài b ướt sũng nên mi ngài trú li qua đêm. Thin sư nhn li và cm ơn bà. Ngài vào nhà và đc kinh trước bàn th ca gia đình. Sau đó, ngài được gii thiu vi m và các con ca người ph n. Nhn thy c nhà đu có v bun bã, thin sư lin hi h xem có vic gì bt n không.

“My husband is a gambler and a drunkard,” the housewife told him. “When he happens to win he drinks and becomes abusive. When he loses he borrows money from others. Sometimes when he becomes thoroughly drunk he does not come home at all. What can I do?”

Người ph n thưa vi ngài: “Chng ca con là người mê c bc và nghin rượu. Lúc có vn may được bc, anh ta ung say và đánh đp v con. Lúc đen đi thua bc, anh ta vay mượn tin người khác. Thnh thong anh ta ung đến say mm và không v nhà. Con biết làm sao đây?”

“I will help him,” said Gudo. “Here is some money. Get me a gallon of fine wine and something good to eat. Then you may retire. I will meditate before the shrine.” 

Ngài Gudo nói: “Tôi s giúp anh ta. Ch cm ly ít tin đây và mua cho tôi bình rượu ngon vi đ nhm. Ri ch có th đi ngh, tôi s ngi thin trước bàn th.”

When the man of the house returned about midnight, quite drunk, he bellowed: “Hey, wife, I am home. Have you something for me to eat?”

Khi người đàn ông v nhà vào khong na đêm, anh ta say khướt, la li: “Này bà, tôi đã v ri! Nhà có gì ăn không?”

“I have something for you,” said Gudo. “I happened to be caught in the rain and your wife kindly asked me to remain here for the night. In return I have bought some wine and fish, so you might as well have them.” 

Thin sư lên tiếng: “Tôi có đ ăn cho anh đây. Tôi b mc mưa và v anh đã t tế mi tôi ngh chân qua đêm. Đ đáp li, tôi có mua v đây ít rượu và cá, anh có th dùng.”

The man was delighted. He drank the wine at once and laid himself down on the floor. Gudo sat in meditation beside him. 

In the morning when the husband awoke he had forgotten about the previous night. “Who are you? Where do you come from?” he asked Gudo, who was still meditating. 

Người đàn ông hài lòng lm, lp tc ngi vào đánh chén cho đến khi ngã lăn ra sàn nhà. Ngài Gudo ngi thin ngay cnh anh ta.

Sáng ra, khi tnh dy thì người chng đã quên sch chuyn đêm qua nên hi ngài Gudo, khi y vn còn đang ngi thin: “Ông là ai? Ông t đâu đến đây?”

“I am Gudo of Kyoto and I am going on to Edo,” replied the Zen master.

The man was utterly ashamed. He apologized profusely to the teacher of his emperor. 

Thin sư đáp: “Tôi là Gudo Kyoto, đang trên đường đến Edo.”

Nghe tên v Quc sư, người đàn ông vô cùng h thn, hết li xin ngài tha li.

Gudo smiled. “Everything in this life is impermanent,” he explained.”Life is very brief. If you keep on gambling and drinking, you will have no time left to accomplish anything else, and you will cause your family to suffer too.”

Ngài Gudo mm cười dy: “Mi th trên đi này đu vô thường. Cuc sng rt ngn ngi. Nếu anh c tiếp tc c bc rượu chè, anh s không có thi gian đ t mình đt được bt c điu gì khác, và cũng gây ra nhiu kh đau cho gia đình.”

The perception of the husband awoke as if from a dream. “You are right,” he declared. “How can I ever repay you for this wonderful teaching! Let me see you off and carry your things a little way.” 

Người đàn ông cht thc tnh như va ra khi mt gic mơ. Anh ta nói: “Thy dy chí phi. Làm sao con có th đn đáp ơn thy đã dy d thc tnh con. Xin cho con mang hành lý tin thy mt đon ngn.”

“If you wish,” assented Gudo.

The two started out. After they had gone three miles Gudo told him to return. “Just another five miles,” he begged Gudo. They continued on. 

“You may return now,” suggested Gudo.

“After another ten miles,” the man replied.

“Return now,” said Gudo, when the ten miles had been passed.

“I am going to follow you all the rest of my life,” declared the man.

Thin sư chp thun: “Được, tùy ý anh vy.”

Hai người khi hành. Sau khi đi được khong ba dm, ngài Gudo bo anh ta quay v. 

Anh ta nài n: “Xin đi thêm năm dm na thôi.”

Và h tiếp tc đi, cho đến khi ngài Gudo quay sang bo anh ta: “Gi thì anh tr v được ri.”

Người đàn ông đáp li: “Xin cho con tin thy mười dm na.”

Khi đã đi thêm được mười dm, thin sư bo: “Bây gi anh hãy v đi.”

Người đàn ông qu quyết: “Không, con s đi theo thy sut quãng đi còn li ca con.”

Modern Zen teachings in Japan spring from the lineage of a famous master who was the successor of Gudo. His name was Mu-nan, the man who never turnedback.

Các thin sư Nht thi hin đi có ngun gc truyn tha t mt v thin sư li lc ni pháp ngài Gudo. V thin sư y có tên là Mu-nan, nghĩa là “người không bao gi quay li”.

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/70–vo-gia-the-most-valuable-thing-in-the-world/3181/2875/2878/11323
  2. https://jamiesonandsmith.wordpress.com/category/kate-davies/
  3. http://www.patheos.com/blogs/monkeymind/2007/03/on-zen-koans.html
  4. http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST330/19.Koan.html
  5. http://thebuddhasface.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
  6. http://gawker.com/zen-koans-explained-the-most-valuable-thing-in-the-wo-1650490107