Hạnh Phúc và Đau Khổ – Happiness and Suffering – Song ngữ

English: Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Compile: Lotus group

 

Hạnh Phúc và Đau Khổ – Happiness and Suffering

Prince Siddhattha Gotama had to say:

“One problem (Ràhu) was born, one was bound to happen.”

Due to his speech, which King Suddhodana, grandson is named Rahula.

Thái tử Tất-đạt-đa đã thốt lên rằng:

“Một trở ngại (Ràhu) đã được sinh, một ràng buộc đã xảy ra”.

Nhân câu nói này, mà Quốc vương Suddhodana, đã đặt tên cháu là Ràhula (La Hầu La).

 

On one occasion the Venerable Sāriputta was dwelling in Magadha, in the village Nālaka.

Vào một thời Tôn Giả Xá Lợi Phất (Sāriputta) sống tại nước Magadha (Ma Kiệt Đà), trong làng Nālaka.

 

The village of Nālaka was the place of the Venerable Sāriputta’s birth and death. Since, after his ordination, he had visited his birthplace only once, in order to expire there, this dialogue must have taken place then.

Ngôi làng Nālaka là nơi sinh ra và cũng là nơi mất của Tôn Giả Xá Lợi Phất. Sau khi Tôn Giả xuất gia, ngài chỉ trở về thăm nơi ngài sinh ra có một lần, với mục đích nhập diệt, câu chuyện nầy phải là xảy ra vào lúc ngài sắp mất.

 

On that occasion, Sāmaṇḍakāni, a wandering ascetic, approached him and asked:

Vào thời gian đó, Sāmaṇḍakāni, một du tăng (là nhà tu khổ hạnh lang thang, không có nơi ở ổn định), tiến đến ngài và hỏi:

 

“What, friend Sāriputta, is happiness, and what is suffering?”

“Nầy bạn Xá Lợi Phất, hạnh phúc là gì, và đau khổ là gì?”

 

“To be reborn, friend, is suffering; not to be reborn is happiness.”

“Bạn của tôi ơi, bị tái sinh là đau khổ; không bị tái sinh là hạnh phúc.”

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.bps.lk/olib/wh/wh238-u.html#T56
  2. http://tienvnguyen.net/p194a274/hanh-phuc-va-dau-kho-kinh-tang-chi-bo-happiness-and-suffering-anguttara-nikaya
  3. https://www.google.com/search?q=danh+ngôn+Hạnh+Phúc+Và+Đau+Khổ+images
  4. http://phatphapchanthat.blogspot.com/2011/10/cuoc-oi-uc-phat-qua-tranh-ve.html
  5. http://menthanhgianhatrang.org/index.php?nv=news&op=LOI-HAY-Y-DEP/DAU-KHO-VA-HANH-PHUC-1006
  6. https://www.bodhgayasundayschool.org/single-post/2017/04/28/turning-point-story-of-lord-gautama-buddha
  7. https://www.rickhanson.net/suffering-and-happiness/