Giá Trị Của Nụ Cười – The Value Of A Smile – Song ngữ

English: Francie Baltazar-Schwartz

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Compile: Lotus froup

 

Giá Trị Của Nụ Cười – The Value Of A Smile – Song ngữ

 

The value of a smile is priceless, yet it is the cheapest, easiest, most rewarding and most sincere gift to anyone that crosses your path.

Giá trị của nụ cười là vô giá, nhưng nó là quà tặng rẻ nhất, dễ nhất, bổ ích nhất và chân thành nhất cho bất cứ ai gặp bạn.

 

A smile makes a person’s day, anybody’s day even a stranger’s day. A smile is infectious. Start infecting people with your smile today.

Nụ cười làm cho ngày của một người tươi đẹp, cho ngày của bất cứ ai dù lạ hay thân. Nụ cười dễ bị lây. Ngày hôm nay bạn hãy bắt đầu cho mọi người bị lây nhiễm bởi nụ cười của bạn.

 

A smile is nature’s best antidote for discouragement. It brings rest to the weary, sunshine to those who are sad, and hope to those who are hopeless and defeated.

Nụ cười là thuốc trị độc tự nhiên, tốt nhất cho sự chán nản. Nó mang lại sự nghỉ ngơi cho những người lo lắng, mang ánh nắng mặt trời cho những người đang buồn rầu, mang đến niềm hy vọng cho những người đang thất vọng và bị thua cuộc.

 

A smile is so valuable that it can’t be bought, begged, borrowed, or taken away against your will. You have to be willing to give a smile away before it can do anyone else any good.

Nụ cười có nhiều giá trị, tuy nhiên, không ai có thể mua nó, cầu xin nó, vay mượn nó, hay lấy nó đi trái với ý muốn của bạn. Bạn phải là người tự ý muốn cho tặng nụ cười bởi vì khi đó nó mới có ý nghĩa.

 

  Mona Lisa (1503-1519) by Leonardo da Vinci.

 

Note from Wikipedia

 

The Mona Lisa is also one of the most valuable paintings in the world. It holds the Guinness World Record for the highest known insurance valuation in history at US$100 million in 1962 (equivalent to $650 million in 2018).

The painting is thought by many to be a portrait of Lisa Gherardini, the wife of Francesco del Giocondo, and is in oil on a white Lombardy poplar panel. It had been believed to have been painted between 1503 and 1506; however, Leonardo may have continued working on it as late as 1517. Recent academic work suggests that it would not have been started before 1513. It was acquired by King Francis I of France and is now the property of the French Republic, on permanent display at the Louvre Museum in Paris since 1797.

Mona Lisa cũng là một trong những bức tranh có giá trị nhất trên thế giới. Nó giữ kỷ lục Guinness thế giới về định giá bảo hiểm được biết đến cao nhất trong lịch sử ở mức 100 triệu đô la Mỹ vào năm 1962 (tương đương 650 triệu đô la vào năm 2018). Bức tranh được nhiều người cho là bức chân dung của Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo, và nằm trong bức tranh sơn dầu trên một tấm bảng màu trắng của vùng Bologna. Nó đã được cho là đã được vẽ trong khoảng từ 1503 đến 1506; tuy nhiên, Leonardo có thể đã tiếp tục làm việc vào cuối năm 1517. Công việc học thuật gần đây cho thấy rằng nó sẽ không được bắt đầu trước năm 1513. Nó đã được vua Francis I của Pháp mua lại và hiện là tài sản của Cộng hòa Pháp, được trưng bày vĩnh viễn tại Bảo tàng Louvre ở Paris từ năm 1797.

 

So, if someone is too tired or grumpy to flash you a smile, let him have one of yours anyway. Nobody needs a smile as much as the person who has none to give.

Thế nên, khi gặp một người quá mệt mỏi, hay gắt gỏng không thể nào cười được nữa, hãy cho họ một nụ cười mà không cần hỏi ý trước. Không ai cần một nụ cười thật nhiều như là, người mà không còn nụ cười nào để cho ai nữa. 

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a651/gia-tri-cua-nu-cuoi-the-value-of-a-smile
  2. Photo 1: https://medium.com/motivationapp/the-value-of-a-smile-5b0bb87cf64c
  3. Photo 2: https://kneebees.com/blogs/kneebees-knee-pads/happy-friday-from-kneebees-team-15
  4. Photo 3: https://www.wikiart.org/en/leonardo-da-vinci/mona-lisa
  5. Mona Lisa note: https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
  6. Photo 4: https://twitter.com/MaineGolden/status/1164204794942279680