Đúng Như Lẽ Thường – That’s About Right – Song ngữ

English: Ajahn Chah – Translated by: Paul Breiter.

Việt ngữ: Lê Kim Kha.

Compile: Lotus group.

Đúng Như Lẽ Thường – That’s About Right – Song ngữ

 

Where is the dharma? The entire Dharma is sitting here with us. Whatever you experience is right, just as it is. When you’ve gotten old, don’t think that’s something wrong. When your back is aching, don’t think that’s some kind of mistake. If you are suffering, don’t think that’s wrong. If you’re happy, don’t think that’s wrong.

Giáo Pháp (Dhamma) ở đâu? Toàn bộ Giáo Pháp đang ở đây với chúng ta. Ngay trước mắt ta và bên trong ta. Những gì chúng ta trải nghiệm là đúng, là phải thì đó là chân lý, là Giáo Pháp. Khi chúng ta già đi, đừng nghĩ điều đó có gì sai. Khi bị đau lưng, đừng cho rằng có điều gì đó trục trặc. Khi ta bị khổ đau, đừng nghĩ có điều gì không đúng. Nếu ta được hạnh phúc, đừng nghĩ điều đó có gì sai.

 

All of this is Dharma. Suffering is merely suffering. Happiness is merely happiness. Hot is merely hot. Cold is merely cold. It’s not that “I am happy, I am suffering, I am good, I am bad, I gained something, I lost something.” What is there that can be lost by a person? There’s nothing at all. Gaining something is Dharma. Losing it is Dharma. Being happy and comfortable is Dharma. Being ill at ease is Dharma. It means not grasping onto all these conditions, but recognizing what they are. If you have happiness, you realize, “Oh! Happiness is not permanent.” If you are suffering, you realize, “Oh! Suffering is not permanent.” “Oh, this is really good!”— that’s not permanent. “That is bad, really bad!”—not permanent. They have their limits, so don’t hold so firmly onto them.

Tất cả những điều đó là Giáo Pháp. Khổ đau chỉ là khổ đau. Vui sướng chỉ là vui sướng. Nóng chỉ là nóng. Lạnh chỉ là lạnh. Chứ không phải “Tôi đang sướng, Tôi đang khổ. Tôi tốt, Tôi xấu, Tôi được cái này, Tôi mất cái kia.” Một người thực sự có gì mà phải mất?. Chẳng có gì cả. Có được thứ gì là Giáo Pháp. Mất đi nó cũng là Giáo Pháp. Được sung sướng và hạnh phúc là Giáo Pháp. Đau bệnh là Giáo Pháp. Nghĩa là gì? Nghĩa là không nên dính chấp vào những tình trạng sướng khổ đó, chỉ cần nhận biết chúng là gì. Khi đang sung sướng, ta nhận ra “À, sự sướng là không thường hằng”. Khi khổ, ta nhận biết “À, sự khổ là không thường hằng”. Điều gì đó làm ta vui mừng “À, cái này tốt quá”—nó cũng không thường hằng. Điều gì đó ta chê “À, cái này tệ quá”—nó cũng không thường hằng. Chúng chỉ tồn tại trong hữu hạn, do vậy đừng tin chắc vào chúng, đừng bám chặt vào chúng làm gì.

 

The Buddha taught about impermanence. This is the way things are—they don’t follow anyone’s wishes. That is noble truth. Impermanence rules the world, and that is something permanent. This is the point we are deluded at, so this is where you should be looking. Whatever occurs, recognize it as right. Everything is right in its own nature, which is ceaseless motion and change. Our bodies exist thus. All phenomena of body and mind exist thus. We can’t stop them; they can’t be stilled. Not being stilled means their nature of impermanence. If we don’t struggle with this reality, then wherever we are, we will be happy. Wherever we sit, we are happy. Wherever we sleep, we are happy.

Phật đã dạy về lẽ vô thường. Vô thường là cách mọi sự diễn ra—chúng chẳng hề theo ý muốn của bất cứ ai. Đó là chân lý. Đó là diệu đế mà Phật đã chỉ dạy. Lẽ vô thường thống trị cả thế gian—đó là điều thường hằng. (Không có gì là tồn tại thường hằng, chỉ có sự vô thường là tồn tại thường hằng). Đây là chỗ chúng ta bị che mờ. Đây là sự vô minh của chúng ta. Do vậy đây là chỗ chúng ta cần phải nhìn xem. Bất cứ điều gì xảy ra, hãy coi nó là đúng là phải với lẽ thường. Mọi thứ đều đúng với bản chất tự nhiên của nó, đó là sự chuyển động và thay đổi không ngừng. Thân chúng ta tồn tại như vậy đó. Mọi hiện tượng của thân và tâm tồn tại như vậy đó. Chúng ta không thể cản lại chúng; chúng không thể đứng yên. Không thể đứng yên có nghĩa bản chất của chúng là vô thường, luôn biến đổi. Nếu chúng ta không cố cưỡng lại với thực tại thì dù chúng ta có ra sao, chúng ta vẫn hạnh phúc.

 

Even when we get old, we won’t make a big deal out of it. You stand up and your back hurts, and you think, “Yeah, that’s about right.” It’s right, so don’t fight it. When the pain stops, you might think, “Ah, that’s better!” But it’s not better. You’re still alive, so it will hurt again. This is the way it is, so you have to keep turning your mind to this contemplation and not let it back away from the practice. Keep steadily at it, and don’t trust in things too much; trust the Dharma instead, that life is like this. Don’t believe in happiness. Don’t believe in suffering. Don’t get stuck in following after anything.

Ngay cả khi chúng ta già yếu đi, chúng ta cũng không buồn lo về điều đó. Ta đứng dậy và bị ẹo lưng, ta nghĩ “À, đó là lẽ thường thôi”. Nó là vậy, nên không cần chống chế làm gì. Khi hết đau, ta lại nghĩ “À, tốt hơn rồi”. Nhưng thực ra nó chẳng tốt hơn gì. Ta vẫn còn sống và sẽ bị đau lại như thường. Nó là như vậy, do vậy ta phải luôn hướng tâm quán niệm về lẽ thường này và đừng để quên nó trong suốt thời gian tu tập. Cứ giữ lẽ thường đó một cách đều đặn và không nên quá tin vào mọi thứ; chỉ tin vào Giáo Pháp, tin rằng sự sống vốn là như vậy. Đừng tin vào hạnh phúc. Đừng tin vào khổ đau. Đừng dính mắc vào mọi sự, đừng chạy theo chúng.

 

With this kind of foundation, then whatever occurs, never mind—it isn’t anything permanent, it isn’t anything certain. The world is like this. Then there is a path for us, a path to manage our lives and protect ourselves. With mindfulness and clear awareness of ourselves, with all-encompassing wisdom, that is the path in harmony. Nothing can deceive us, because we have entered the path. Constantly looking here, we are meeting the Dharma at all times.

Nếu có được loại cơ sở hiểu biết như vậy thì khi có điều gì xảy ra, ta không còn bận tâm—chẳng có gì là thường hằng cả, mọi sự đến rồi đi, chẳng có gì là chắc chắn cả. Thế giới là như vậy. Có một con đường dành cho chúng ta để chúng ta bảo vệ đời sống và bản thân mình. Bằng sự chánh niệm và tỉnh giác về chính mình, bằng trí tuệ bao trùm, đó là một con đường hòa hợp. Chẳng còn gì có thể đánh lừa được ta, bởi vì ta đã bước vào con đường đó. Chỉ cần nhìn ngay ở đây, ta luôn gặp gỡ Giáo Pháp trong mọi lúc.

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1545/dung-nhu-le-thuong-that-s-about-right
  2. Photo 1: https://imgflip.com/i/11qmps
  3. Photo 2: https://thenoisegate.com/kshmr-releases-first-ever-compilation-lp-dharma-sounds-of-summer-from-his-label-dharma-worldwide/
  4. Photo 3: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/07/work-peak-professional-decline/590650/
  5. Photo 4: https://www.earthtrekkers.com/best-travel-quotes-images/
  6. Photo 5: https://www.earthtrekkers.com/best-travel-quotes-images/