Đức Phật đã được giải thoát khỏi Sinh-tử – Buddha has attained liberation – Song ngữ

Engglish: Ajahn Chah – Translated by: Paul Breiter.

Việt ngữ:  Lê Kim Kha.

Compile: Mid dle Way Group.

Đức Phật Đã Được giải thoát khỏi Sinh-tử – Buddha has attained liberation

The Buddha taught that, having been born, we should find a path to escape from death. The Buddha did not die! The arahants (those who have attained liberation) do not die!

Phật đã nói rằng, sau khi sinh ra, chúng ta nên tìm con đường thoát khỏi chết. Phật đã không chết! Những vị A-la- hán không chết, họ đã đạt đến sự giải thoát khỏi sinh tử.

 

Phật đã không chết! Những vị A-la- hán không chết. Vì họ đã đạt đến sự giải thoát khỏi sinh tử.

 

Let’s please meditate on this subject of our mortality properly, meditate and look into this until we can think more deeply—such as, how is our existence going to change from this moment on? What can we do about it?

Chúng ta nên thiền về đề mục cái chết một cách đúng đắn, thiền và nhìn sâu vào chỗ này cho đến khi chúng ta có thể suy nghĩ một cách sâu sắc—từ giờ trở đi, sự sống của ta sẽ thay đổi ra sao? Chúng ta phải làm gì với sự sống của mình?

 

Có phải bạn cảm giác buồn khi bỏ cuộc đua sinh tử luân hồi? Bạn hãy đòi lại cuộc đua, và sử dụng nó mỗi ngày (có thể là mọi khoảnh khắc) như một cơ hội để học hỏi, phát triển và hạnh phúc.

 

Notes: Ghi chú:

 

A Vietnamese song: By Trần Thiện Thanh

 

Anh Không Chết Đâu Anh – Brother, you will not die”

 

No, you don’t. You won’t die. My brother, you just gave up last night

I saw your eyes beside the yellow candle, which was filled with remembrance

On the mourning towel, the widow-lady also sparkled with love

Hot tears now and still for you – for you every night …

Không, anh không, anh không chết đâu em anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua

Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ

Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân

Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh …

 

“Anh Không Chết Đâu Anh – Brother, you will not die”.

 

Fools cry over death. They don’t cry over birth. But where does death come from? Doesn’t it come from birth? If you cry about people dying, you should cry when people are born. As soon as someone is born, start crying immediately: “Oh no, she’s come again! She’s going to die again!” Talk like that—it’s more correct that way.

Kẻ ngu khóc than về cái chết. Họ không khóc về cái sinh. Nhưng chết bắt nguồn từ đâu? Không phải từ sinh sao? Thay vì khóc than về người chết, lẽ ra bạn nên khóc cho người mới sinh ra? Khi thấy ai sinh ra, bạn nên khóc cho họ: “Ồ không, cô ấy lại sinh ra, rồi lại chết đi nữa!”. Nói như vậy mới đúng thực tế. Sinh rồi chết.

 

But now we try to use things like magic, prayers, and incantations to ward off death. What’s the point of that? Why don’t we try to solve the problem at the source, which is birth? This is like a boxer who gets his teeth knocked out and then ducks. You have to duck before they slug you. These things are useless; the Buddha taught about it.

Nhưng người ta lại hay dùng phép thuật, cầu nguyện và sự ‘đầu thai’ để phòng ngăn cái chết. Làm vậy thì có ích gì? Tại sao chúng ta không cố giải quyết vấn đề từ gốc rễ của nó, đó là sự sinh? Không có sinh làm sao có tử. Những cách người ta làm vậy chỉ là vô vọng và vô dụng, Phật đã khuyên dạy rõ như vậy.

 

The Buddha taught that, having been born, we should find a path to escape from death. The Buddha did not die! The arahants (those who have attained liberation) do not die!

Phật đã nói rằng, sau khi sinh ra, chúng ta nên tìm con đường thoát khỏi chết. Phật đã không chết! Những vị A-la- hán không chết, họ đã đạt đến sự giải thoát khỏi sinh tử.

 

They don’t die as people and animals do. When death comes to them, they will be all smiles. They will be at ease, because they don’t die. This is something people can’t understand. They can’t see it.

Họ không còn chết như người thường và súc sinh. Khi cái chết của thân này xảy đến, họ mỉm cười đón nhận. Họ sẽ được giải thoát, bởi vì họ không chết và không còn tái sinh nữa. Điều này cũng khó hiểu đối với nhiều người. Họ không nhìn thấy. Họ không hiểu được.

 

The Buddha didn’t die. The arahants don’t die. Earth, water, fire, air, the four elements, simply split up; there is no person in these things. So, we say the enlightened ones don’t die. They are not born, they do not age, they don’t fall ill, they don’t die.

Đức Phật đã không chết. Những A-la-hán không chết. Chỉ có bốn yếu tố tứ đại (đất, nước, gió, nhiệt) tan rã; chẳng có ai bên trong những thứ đó cả. Do vậy, chúng ta thường nghe nói những bậc giác ngộ không chết. Họ không còn sinh, không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa.

 

Craving, anger, and delusion are not born in them anymore. While they are still living, their bodies are not theirs or themselves. There are heaps of earth, water, fire, and air, and then those things simply break up and disperse. They don’t hold to there being any person in them.

Tham, sân, si không còn khởi sinh bên trong họ nữa. Khi họ đang sống, thân của họ không phải là họ, không phải của họ. Đó chỉ là những đống đất, nước, gió, lửa, và đến lúc chúng tan rã và tiêu hủy. Họ không chấp thủ có một cái ‘ai’ nào ở bên trong những tấm thân đó.

 

Those things don’t affect them, so we say they don’t die. But we depend on these heaps. We call them a person. We believe them to be ourselves and others, and when they break up, we think that we die, and so we suffer.

Những thứ thuộc thân không ảnh hưởng đến họ, cho nên họ không chết. Nhưng chúng ta cứ lệ thuộc vào cái đống tứ đại đó. Chúng ta gọi đó là một ‘con người’. Chúng ta tin rằng những thân đó là chúng ta và của chúng ta. Và khi những thân tan rã, chúng ta nghĩ rằng mình chết và chúng ta bị khổ đau vì điều đó.

 

The enlightened ones do not suffer over this. Dirt, they call it. A pile of dirt! By seeing that there are only earth, water, fire, and air, they conquer death.

Người giác ngộ không còn bị khổ về sự tan rã của cái thân. Chỉ là cát bụi, họ gọi thân như vậy. Một đống cát bụi! Khi ta nhìn thấy được thân này chỉ là sự hợp nhất của các yếu tố đất, nước, khí, nhiệt, ta sẽ vượt qua nỗi sợ chết, ta chinh phục được cái chết.


The Bardo Thodol describes three stages between death and rebirth, the total of which lasts 49 days. The first stage is called Chikhai bardo,

 the second Chonyid bardo, and the third Sidpa bardo.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a1528/duc-phat-da-khong-chet-the-buddha-didn-t-die
  2. Photo 1: https://io9.gizmodo.com/incredible-archaeological-discovery-may-reset-the-buddh-1471880368
  3. Photo 2: http://vevoiyeuthuong.com/ton-giao/the-nao-la-thoat-khoi-luan-hoi-sinh-tu-trong-phat-giao-116.html
  4. Photo 3: https://cubiclebuddha.com/samsara-5-agile-techniques-to-end-suffering-and-increase-learning/
  5. Photo 4: https://www.youtube.com/watch?v=Dpg3jyIA79w
  6. Photo 5: http://www.drukpavietnam.org/bardo-nguoi-chet-trai-nghiem-nhung-gi-trong-bardo-can-tu
  7. Photo 6: http://chogyalrinpoche.org/the-characteristics-of-tibetan-buddhism- (part-four)  -what-does-the-bardo-thodol-say/
  8. https://in.pinterest.com/pin/604537949972347644/
  9. https://www.facebook.com/buddhapow/posts/if-a-man-can-control-his-mind-he-can-find-the-way-to-enlightenment-and-all-wisdo/1450383218465031/