Độ chính xác – Accurate Proportion – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Sen no Rikyu, a tea-master, wished to hang a flower basket on a column. He asked a carpenter to help him, directing the man to place it a little higher or lower, to the right or left, until he had found exactly the right spot. “That’s the place,” said Sen no Rikyu finally.

Sen no Rikyu là một vị trà sư. Có lần, ngài muốn treo một giỏ hoa lên một cây cột nên nhờ một người thợ mộc giúp. Ngài chỉ dẫn cho anh ta di chuyển giỏ hoa lên cao hoặc xuống thấp, sang phải hoặc sang trái, cho đến khi đạt được đúng vị trí mong muốn. Xong, ngài nói: “Đúng là chỗ ấy!”

 

The carpenter, to test the master, marked the spot and then pretended he had forgotten. “Was this the place?” “Was this the place, perhaps?” the carpenter kept asking, pointing to various places on the column.

Người thợ mộc muốn thử vị trà sư, liền đánh dấu điểm ấy và giả vờ quên mất. Rồi anh ta hỏi: “Có phải chỗ này không?” “Hay là chỗ này?”… Anh ta vừa hỏi vừa di chuyển giỏ hoa đến nhiều vị trí khác nhau trên cây cột.

 

But so accurate was the tea-master’s sense of proportion that it was not until the carpenter reached the identical spot again that its location was approved.

Nhưng vị trà sư có một cảm quan chính xác đến nỗi chỉ khi người thợ mộc đặt giỏ hoa lại đúng vị trí trước đó thì ông mới chấp nhận.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/41–thien-trieu-chau-joshu’s-zen/3181/2875/2878/11294
  2. http://phatam.org/book/index/45–phan-biet-dung-sai-right-and-wrong/3181/2875/2878/11298
  3. https://postmodernquaker.wordpress.com/2012/06/20/the-zen-of-quakerism/
  4. http://www.slideshare.net/ohteikbin/right-and-wronga-zen-story-to-reflect-upon
  5. https://www.pinterest.com/pin/398850110722354027/