Digha Nikaya –
The Long Discourses of the Buddha

Trường Bộ Kinh

English: Maurice Walshe

Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – PL 2535 – DL 1991

Compile: Middle Way Group

  1. Digha Nikaya – Contents – Mc Lc – Song ng

pastedGraphic.png

       00. Mc Lc – Contents – Song ng

pastedGraphic_1.png

Digha Nikaya – Contents – Mc Lc

Division One: The Moralities

Book I – Tp I (Kinh s 1-16)

(01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)

(02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) (a)

(03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)

(04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)

(05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)

(06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)

(07) Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta)

(08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) – Kinh Ðại Sư tử hống (Mahà-Sìhanàda Sutta) 

(09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)

(10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta)

(11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta) (a)

(12) Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta) (a)

(13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)

Division Two: The Great Division

(14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)

(15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta) (a)

(16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) (a)

Book II – Tp II (Kinh s 17-34)

(17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta)

(18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)

(19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)

(20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta) (a)

(21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) (a)

(22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) (a)

(23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)

Division Three: The Patika Division

(24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)

(25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) 

(26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)

(27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)

(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)

(29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)

(30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)

(31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) (a)

(32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)

(33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)

(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)

Sources

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong00.htm
  2. http://lirs.ru/lib/sutra/Long_Discourses_of_the_Buddha(Digha_Nikaya).Walshe.pdf