Dharma Flower and Nirvana Period –
Pháp Hoa và Niết Bàn

The Lotus Sutra

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

English: Burton Watson

Vit ng: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Compile: Middle Way Group

                      

Chapter 01: Introduction

Chương 01: Phẩm Tựa

Chapter 02- Expedient Means

Chương 02: Phẩm Phương Tiện

Chapter 03: Simile and Parable

Chương 03: Phẩm Thí Dụ

Chapter 04: Belief and Understanding

Chương 04: Phẩm Tín Giải

Chapter 05: The Parable of the Medicinal Herbs

Chương 05: Phẩm Dược Thảo Dụ

Chapter 06: Bestowal of Prophecy

Chương 06: Phẩm Thọ Ký

Chapter 07: The Parable of the Phantom City

Chương 07: Phẩm Hóa Thành Dụ

Chapter 08: Prophecy of Enlightenment for Five Hundred Disciples

Chương 08: Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký

Chapter 09: Prophecies Conferred on Learners and Adepts

Chương 09: Phẩm Thọ-học Vô-học Nhơn-ký

Chapter 10: The Teacher of the Law

Chương 10: Phẩm Pháp Sư

Chapter 11: The Emergence of the Treasure Tower

Chương 11. Phẩm Hiện Bửu Tháp

Chapter 12: Devadatta

Chương 12. Phẩm Đề-bà-đạt-đa

Chapter 13: Admonition to Embrace the Sutra

Chương 13. Phẩm Trì

Chapter 14: Peaceful Practices

Chương 14. Phẩm An-lạc Hạnh

Chapter 15: Emerging from the Earth

Chương 15. Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất

Chapter 16: The Life Span of the Tathagata

Chương 16: Phẩm Như Lai Thọ-lượng

Chapter 17: Distinction of Benefits

Chương 17: Phẩm Phân Biệt Công Đức

Chapter 18: The Benefits of Joyful Acceptance

Chương 18: Phẩm Tùy-hỷ Công Đức

Chapter 19: The Benefits of the Teacher of the Law

Chương 19: Phẩm Pháp-sư Công-đức

Chapter 20: Bodhisattva Never Disparaging

Chương 20: Phẩm Thường-bất-khinh Bồ-tát

Chapter 21: The Mystic Powers of the Tathagata

Chương 21: Phẩm Như Lai Thần-lực

Chapter 22: Entrustment

Chương 22: Phẩm Chúc-lụy

Chapter 23: The Former Deeds of Bodhisattva Medicine King

Chương 23: Phẩm Dược-vương Bồ-tát Bổn-sự

Chapter 24: Bodhisattva Myozon

Chương 24: Phẩm Diệu-âm Bồ-tát

Chapter 25: The Universal Gate of Bodhisattva Kanzeon

Chương 25: Phẩm Quán-thế-âm Bồ-tát Phổ-môn

Chapter 26: Dharani

Chương 26: Phẩm Đà-la-ni

Chapter 27: The Former Deeds of King Wondrous Splendor

Chương 27: Phẩm Diệu-trang-nghiêm-vương Bổn-sự

Chapter 28: The Encouragement of Bodhisattva Universally Worthy

Chương 28: Phẩm Phổ-hiền Bồ-tát Khuyến-phát

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://nichiren.info/buddhism/lotussutra/
  2. http://thuvienhoasen.org/p16a594/18-pham-tuy-hy-cong-duc