Cửa thiên đường đang mở – The Gates of Paradise – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

As Nobushige drew his sword Hakuin remarked: “Here open the gates of hell!”

Khi Nobushige đã rút gươm ra, ngài Hakuin nhận xét: “Đây rồi, cửa địa ngục đang mở!”

 

A soldier named Nobushige came to Hakuin, and asked: “Is there really a paradise and a hell?”

Một võ sĩ chiến binh tên là Nobushige tìm đến thiền sư Hakuin và hỏi: “Quả thật có thiên đường và địa ngục hay chăng?”

 

“Who are you?” inquired Hakuin.

“I am a samurai,” the warrior replied.

Thiền sư Hakuin hỏi lại: “Anh là ai?”

Người chiến binh đáp: “Tôi là một võ sĩ chiến binh.”

 

“You, a soldier!” exclaimed Hakuin. “What kind of ruler would have you as his guard? Your face looks like that of a beggar.”

Ngài Hakuin kêu lên: “Anh mà là chiến binh à! Có lãnh chúa nào mà lại dùng anh làm cận vệ kia chứ? Nhìn mặt anh chẳng khác một tên ăn mày!”

 

Nobushige became so angry that he began to draw his sword, but Hakuin continued: “So you have a sword. Your weapon is probably much too dull to cut off my head.”

Chàng Nobushige quá tức giận đến nỗi bắt đầu rút gươm ra khỏi vỏ, nhưng ngài Hakuin vẫn tiếp tục: “Anh cũng có gươm nữa sao! Hẳn đó chỉ là một thứ gươm cùn, làm sao cắt đứt được đầu ta?”

 

As Nobushige drew his sword Hakuin remarked: “Here open the gates of hell!”

Khi Nobushige đã rút gươm ra, ngài Hakuin nhận xét: “Đây rồi, cửa địa ngục đang mở!”

 

 Here open the gates of paradise

Đây rồi, cửa thiên đường đang mở.

 

At these words the samurai, perceiving the master’s discipline, sheathed his sword and bowed. “Here open the gates of paradise,” said Hakuin.

Vừa nghe qua, người võ sĩ chiến binh liền nhận hiểu được sự giáo huấn của thiền sư. Anh tra gươm vào vỏ và vái lạy. Ngài Hakuin nói: “Đây rồi, cửa thiên đường đang mở.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/55–vi-tra-su-va-ke-muu-sat-the-tea-master-and-the-assassin/3181/2875/2878/11308
  2. http://www.nytimes.com/2009/04/17/health/nutrition/17recipehealth.html?_r=0
  3. https://lovecoffeestories.wordpress.com/category/101-zen-stories/page/2/
  4. http://www.slideshare.net/bright9977/10-life-lessons-from-little-monk-ikkyu-san-7256434
  5. https://luckywren.com/tag/smoke/
  6. http://www.everyonestea.com/product/14