Công Viên Con Nai – Không Sát Sanh – Wild Deer Park – No Killing – Song ngữ

Wild Deer Park – No Killing

Công Viên Con Nai – Lời dạy: Chúng ta không sát sinh

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

Công Viên Con Nai – Wild Deer Park

 

“A longtime ago, there was a beautiful forest.

Many deer lived there.

One day,

A King took his men there to hunt.”

“Thời xưa, có một khu rừng đẹp.

Nhiều con hươu đến sinh sống tại đây.

Một ngày kia,

Nhà vua dẫn theo những người hầu đến đó để săn thú rừng.”

 

The King shot an arrow and hit a mother deer.

She ran away in pain.

Later the King found her hiding in some bushes with her baby deer.

Nhà vua bắn cung tên và trúng phải một con hươu mẹ.

Hươu mẹ bỏ chạy trong đau đớn.

Sau đó, Nhà vua, tìm thấy hươu mẹ ẩn nấp trong bụi cây với hươu con bên cạnh.

 

Even though she was bleeding and had tears in her eyes,

She still fed her baby with milk. She soon died.

Cho dù, hươu mẹ bị chảy máu và nước mắt đầm đìa,

Nhưng hươu mẹ vẫn cho hươu con bú. Không bao lâu, hươu mẹ chết.

 

The King felt very sorry. He picked up the baby deer and said to it:

“I will now care for you.”

He then broke his bow in two.

Nhà vua cảm thấy hối hận, Nhà vua bế hươu con lên và nói với nó:

“Ta sẽ chăm sóc cho ngươi”.

Ngay sau đó, Nhà vua bẻ gãy cung tên làm đôi.

 

He said, “I’ll never hunt again.”

To remember that day, he named the forest Wild Deer Park.

Nhà vua nói “ta sẽ không bao giờ làm bị thương ai lần nữa”.

Để nhớ đến ngày đó, Nhà vua đặt tên cho khu rừng là Công viên của những con hươu hoang dại.

 

Advice – Lời khuyên

 

“Like people,

Animals also have feeling.

We should not kill them for fun or sport.

It is unkind and selfish.”

“Giống như loài người,

Con vật cũng có cảm giác.

Chúng ta không nên giết hại con vật.

Điều đó không tốt và thật ích kỷ.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://hearastoryaday.blogspot.com/2015/12/seeta-and-shiva-dhanush.html
  2. http://jukudzirnavas.lv/en/recreation-centre/wild-deer-park
  3. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat
  4. https://bhikkhucintita.files.wordpress.com/2016/08/keystageone.pdf