Con trai của Y-sĩ – The Physician’s Sons – Song ngữ

English: Zennist Ekacitta.

Việt ngữ: HT. Thích Trí Tịnh.

Compile: Lotus group.

Con trai của Y-sĩ – The Physician’s Sons

 

The sons of a wise and competent physician get into his medicine cabinet while he is away and make themselves ill by taking drugs.

Các con trai vị lương-y, trí-tuệ sáng-suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh, đã vào tủ thuốc của cha mình trong khi ông đang đi ra ngoài và làm cho mình bị ốm vì uống thuốc.

 

The physician returns and begins to prepare antidotes. The children who are mildly affected take them and are cured, but the seriously ill children are deranged and will not accept the treatment.

Người cha từ nước xa trở về nhà và bắt đầu chuẩn bị thuốc giải độc. Các em bị ảnh hưởng nhẹ khi được săn sóc và được chữa khỏi, nhưng các em bị bệnh nặng là loạn trí thì sẽ không chấp nhận điều trị.

 

The physician goes away again, leaving the remedies with his children, with instructions on how to take them. Later, he sends word that he has died, and the children, shocked with grief and feeling abandoned, take the medicine and are cured.

Người cha Bác sĩ lại đi khỏi nữa, để lại các phương pháp trị liệu cho các con, với sự hướng dẫn là làm thế nào để chửa bịnh. Sau đó, ông gửi lời nhắn rằng ông đã qua đời, và những đứa trẻ, bị sốc đau buồn và cảm giác bị bỏ rơi, uống thuốc và được chữa khỏi.

 

The physician returns, and his children welcome him. Here, the physician is the Buddha; the mildly ill children are disciples; the seriously ill children are no practitioners; the drugs are the passions; the antidotes are the Buddhist teachings; and restoration to health is liberation.

Khi bác sĩ trở về, và các con ông chào đón ông. Tại đây, bác sĩ là Phật; các trẻ em bị bệnh nhẹ là môn đệ; các trẻ em bị bệnh nặng không có học phật pháp; các loại thuốc này là những đam mê; thuốc giải độc giáo lý Phật giáo; và khôi phục lại sức khỏe là sự giải thoát.

 

Base on Chapter 16 – the short sentence as follow:

Dựa vào Chương 16 – Câu kinh như sau:

 

“Suppose, for example, that there is a skilled physician who is wise and understanding and knows how to compound medicines to effectively cure all kinds of diseases. He has many sons, perhaps ten, twenty, or even a hundred. He goes off to some other land far away to see about a certain affair. After he has gone, the children drink some kind of poison that make them distraught with pain and they fall writhing to the ground.

Ví như vị lương-y, trí-tuệ sáng-suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh. Người đó nhiều con cái, hoặc mười, hai mươi nhẫn đến số trăm, do có sự duyên đến nước xa khác. Sau lúc đó các người con uống thuốc độc khác, thuốc phát muộn-loạn lăn-lộn trên đất.

 

“At that time the father returns to his home and finds that his children have drunk poison. Some are completely out of their minds, while others are not. Seeing their father from far off, all are overjoyed and kneel down and entreat him, saying: ‘How fine that you have returned safely. We were stupid and by mistake drank some poison. We beg you to cure us and let us live out our lives!’

Bấy giờ, người cha từ nước xa trở về nhà. Các con uống thuốc độc, hoặc làm mất bản tâm, hoặc chẳng mất, xa thấy cha về đều rất vui mừng, quỳ lạy hỏi thăm: “An-lành về an-ổn. Chúng con ngu-si, lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban thọ-mệnh cho chúng con.”

 

“The father, seeing his children suffering like this, follows various prescriptions. Gathering fine medicinal herbs that meet all the requirements of color, fragrance and flavor, he grinds, sifts and mixes them together. Giving a dose of these to his children, he tells them: ‘This is a highly effective medicine, meeting all the requirements of color, fragrance and flavor. Take it and you will quickly be relieved of your sufferings and will be free of all illness.’

Cha thấy các con khổ não như thế, y theo các kinh phương, (12) tìm cỏ thuốc tốt, mùi sắc vị ngon, thảy đều đầy-đủ. Đâm nghiền hòa-hợp, đưa bảo các con uống mà nói rằng: “Thuốc đại lương-dược này mùi sắc vị ngon, thảy đều đầy đủ, các con nên uống, mau trừ khổ-não, không còn lại có các bệnh-hoạn”.

 

“Those children who have not lost their senses can see that this is good medicine, outstanding in both color and fragrance, so they take it immediately and are completely cured of their sickness. Those who are out of their minds are equally delighted to see their father return and beg him to cure their sickness, but when they are given the medicine, they refuse to take it.

Trong các con, những người chẳng thất tâm, thấy thuốc lương dược ấy, sắc hương đều tốt, liền bèn uống đó, bệnh trừ hết, được lành mạnh. Ngoài ra, những người thất tâm, thấy cha về dầu cũng vui mừng hỏi thăm, cầu xin trị bệnh, song trao thuốc cho mà không chịu uống.

 

Why? Because the poison has penetrated deeply and their minds no longer function as before. So although the medicine is of excellent color and fragrance, they do not perceive it as good.

Trong các con, những người chẳng thất tâm, thấy thuốc lương dược ấy, sắc hương đều tốt, liền bèn uống đó, bệnh trừ hết, được lành mạnh. Ngoài ra, những người thất tâm, thấy cha về dầu cũng vui mừng hỏi thăm, cầu xin trị bệnh, song trao thuốc cho mà không chịu uống.

 

“The father thinks to himself: My poor children! Because of the poison in them, their minds are completely befuddled. Although they are happy to see me and ask me to cure them, they refuse to take this excellent medicine. I must now resort to some expedient means to induce them to take the medicine.

Vì sao? Vì hơi độc đã thâm-nhập làm mất bản tâm, nơi thuốc tốt thơm đẹp này mà cho là không ngon. Người cha nghĩ rằng: “Người con này đáng thương, bị trúng độc, tâm đều điên-đảo, dầu thấy ta về, mừng cầu xin cứu lành, nhưng thuốc tốt như thế, mà chẳng chịu uống, nay ta bày chước phương-tiện, khiến chúng uống thuốc này”.

 

So he says to them: ‘You should know that I am now old and worn out, and the time of my death has come. I will leave this good medicine here. You should take it and not worry that it will not cure you.’ Having given these instructions, he then goes off to another land where he sends a messenger home to announce, ‘Your father is dead.’

Nghĩ thế rồi liền bảo rằng: “Các con phải biết, ta nay già suy, giờ chết đã đến, thuốc “lương-dược” tốt này nay để ở đây, các con nên lấy uống, chớ lo không lành”. Bảo thế, rồi lạì đến nước khác, sai sứ về nói: “Cha các ngươi đã chết”.

 

“At that time the children, hearing that their father has deserted them and died, are filled with great grief and consternation and think to themselves: If our father were alive he would have pity on us and see that we are protected. But now he has abandoned us and died in some other country far away. We are shelter-less orphans with no one to rely on!

Bãy giờ, các con nghe cha chết, lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng: “Nếu cha ta còn, thương xót chúng ta,có thể được cứu hộ, hôm nay bỏ ta xa chết ở nước khác”. Tự nghĩ mình nay côi cút, không có chổ cậy nhờ

 

“Constantly harboring such feelings of grief, they at last come to their senses and realize that the medicine is in fact excellent in color and fragrance and flavor, and so they take it and are healed of all the effects of the poison. The father, hearing that his children are all cured, immediately returns home and appears to them all once more.

Lòng thường bi-cảm, tâm bèn tỉnh ngộ biết thuốc này, sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành. Người cha nghe các con đều đã lành mạnh, liền trở về cho các con đều thấy.

 

“Good men, what is your opinion? Can anyone say that this skilled physician is guilty of lying?”

“No, World-Honored One.”

Các Thiện-nam-tử! Ý ông nghĩ sao? Vả có người nào có thể nói ông lương y đó mắc tội hư-dối chăng?
– Thưa Thế-Tôn, không thể được!

 

The Buddha said: “It is the same with me. It has been immeasurable, boundless hundreds, thousands, ten thousand, millions of nayuta and asamkhya kalpas since I attained Buddhahood. But for the sake of living beings, I employ the power of expedient means and say that I am about to pass into extinction. In view of the circumstances, however, no one can say that I have been guilty of lies or falsehoods.”

Phật nói: “Ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay đã vô-lượng vô-biên trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp, vì chúng sinh dùng sức phương-tiện nói: “sẽ diệt độ”, cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi hư dối.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.sacred-texts.com/bud/lotus/lot16.htm
  2. http://zennist.typepad.com/zenfiles/2011/11/seven-parables-from-the-lotus-sutra.html
  3. http://thuvienhoasen.org/p16a591/16-pham-nhu-lai-tho-luong
  4. https://lotus-happiness.com/seven-parables-of-the-lotus-sutra/
  5. https://slideplayer.com/slide/14408993/
  6. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/45624
  7. http://phantomcity.net/cityofdreams.html?i=1