Con ruồi và con voi – A Fly and an Elephant – Song ngữ

A Fly and an Elephant

Con ruồi và con voi

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.


The Fifth Precept:  Avoiding intoxicant drinks and drugs.
Giới thứ Năm: Tránh uống chất gây hại và ma túy.

 

One day, a dump fly tasted a bit of liquor left in a coconut shell. After that, he felt heavier and stronger than before. So he went back to the dump again. As soon as he landed on the dump, the dump heap was lowered a little. The fly thought, “Look, I am so strong.”

Ngày kia, một con ruồi tý hon nhấm nháp một ít vị ngọt từ trái dừa chảy ra. Sau đó, nó cảm thấy thân thể nặng hơn và khỏe mạnh hơn trước. Vì vậy nó tiếp tục uống lần nữa. Không bao lâu, nó nằm trong vũng nước dừa. Ruồi ngấm men dừa say và lẩm bẩm, “Giờ đây ta rất khỏe.”

 

At this time, an elephant happened to pass by. The fly said, “My dear friend, have you come here for a fight? I am ready today.” The elephant walked over to the dump. He did not say a single word but just gave a big thump with its hoof and killed all the flies.

Lúc này, một con voi tình cờ đi ngang qua. Ruồi nói, “Bạn thân mến của tôi, bạn đến đây để đánh nhau ư? Hôm nay tôi sẵn sàng rồi. ” Chẳng nói chẳng rằng, voi bước qua vũng nước dừa và đưa chân dẫm chết các con ruồi.

 

Advice – Lời khuyên

 

Taking intoxicant drinks,

And drugs will make us lose our senses like the fly.

That is why the Buddha wanted us to refrain from using them.

Sử dụng thức uống độc hại,

Và ma túy sẽ làm cho bạn mất lý trí giống con ruồi,

Đó là lý do tại sao Đức Phật muốn chúng ta không được sử dụng chúng.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3371388/Irritating-habits-divorces-adultery.html
  2. http://www.ezsoftech.com/stories/mis52.asp
  3. http://geyserofawesome.com/post/2539780505/tiny-elephant-vs-regular-fly-or-regular-elephant
  4. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2350
  5. https://meltingpotdharma.com/2015/10/20/the-fifth-precept-2/