Cơn Mưa Pháp – Dharma Rain – Song ngữ

English: Andrew Olendzki.
Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.
Compile: Middle Way Group.

Cơn Mưa Pháp – Dharma Rain

01. Mother Rain – Mưa Giống Như Bà Mẹ Hiền

The rain pours down on weak and strong

As a mother nurtures her child.

The spirits of the rain sustain

All creatures who dwell on the earth.

Nước mưa trút xuống, (tắm mát) các sinh vật yếu đuối và khỏe mạnh

Giống như một bà mẹ nuôi nấng đứa con bé nhỏ của mình.

Bản chất của mưa là hết lòng giúp đỡ và hỗ trợ

Tất cả mọi sinh vật sống trên thế gian nầy.

 

02. Slipping Away – Lặng Lẽ Ra Đi

Days and nights go hurtling by

Till our lifetime comes to an end.

the life of mortals slips away

—Like the water of tiny streams.

Ngày và đêm qua đi rất nhanh

Rồi tới ngày chúng ta lìa đời.

Con người ra đi trong lặng lẽ

– Giống như nước chảy (nhẹ nhàng) trong các dòng suối nhỏ bé.

 

03. Gurgling Loudly – Dòng Suối Nhỏ Chảy Ồn Ào

Listen to the sound of water

In the clefts and in the gullies:

The tiny streams gurgle loudly —

Mighty waters flow in silence.

Hãy lắng nghe tiếng nước

Chảy qua các khe nứt và chảy qua kênh rạch:

Các dòng suối nhỏ bé thì chảy ồn ào –

Trong khi các dòng nước to lớn thì chảy trong yên lặng.

 

04. Rain Cloud – Đám Mây Tạo Thành Mưa

Just as a rain-cloud would settle

The dust that’s been raised by the wind,

So, all conceptions come to rest —

When one sees clearly with wisdom.

Như một đám mây tạo thành mưa, rồi sẽ tạnh

Như ngọn gió thổi bụi tung lên, (rồi sẽ ngừng,)

Cũng như thế, mọi quan niệm và ý kiến sẽ dừng lại (rồi qua đi) –

Khi chúng ta nhìn mọi sự vật rõ ràng bằng trí tuệ.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a748/mua-giong-nhu-phat-phap-dharma-rain
  2. Photo 1: https://www.amazon.com/Dharma-Rain-Sources-Buddhist-Environmentalism/dp/1570624755
  3. Photo 2: https://funnyflix.video/mother-hen-
  4. Photo 3: https://drewchialauthor.com/2015/05/11/how-writers-can-keep-time-from-slipping-away/
  5. Photo 4: https://tidal.com/browse/album/69497881
  6. Photo 5: https://www.dkn.tv/khac/nhung-dam-may-hoa-than-thanh-nhan-vat-su-ky-thu-cua-thien-nhien-goi-suc-sang-tao-cua-con-nguoi.html