Con đường chân thật – The True Path – Song ngữ

101 Zen Koans stories

101 Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki.

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

Just before Ninakawa passed away the Zen master Ikkyu visited him. “Shall I lead you on?” Ikkyu asked.

Ngay trước khi ngài Ninakawa sắp từ trần, thiền sư Ikkyu đến thăm và nói: “Để tôi chỉ đường cho ông nhé?”

 

Ninakawa replied: “I came here alone and I go alone. What help could you be to me?”

Ngài Ninakawa đáp: “Tôi đến đây một mình và ra đi một mình, ông có thể giúp gì cho tôi?”

 

Ikkyu answered: “If you think you really come and go, that is your delusion. Let me show you the path on which there is no coming and no going.”

Ngài Ikkyu đáp: “Nếu ông nghĩ rằng ông thật có đến và có đi, thì đó chỉ là vọng tưởng của ông thôi. Để tôi chỉ cho ông con đường chân thật không có đến đi.”

 

With his words, Ikkyu had revealed the path so clearly that Ninakawa smiled and passed away.

Với những lời này, ngài Ikkyu đã chỉ ra quá rõ con đường phải đi, nên ngài Ninakawa liền mỉm cười và viên tịch.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/55–vi-tra-su-va-ke-muu-sat-the-tea-master-and-the-assassin/3181/2875/2878/11308
  2. http://www.nytimes.com/2009/04/17/health/nutrition/17recipehealth.html?_r=0
  3. https://lovecoffeestories.wordpress.com/category/101-zen-stories/page/2/
  4. http://www.slideshare.net/bright9977/10-life-lessons-from-little-monk-ikkyu-san-7256434
  5. https://luckywren.com/tag/smoke/
  6. http://www.everyonestea.com/product/14