Chương XII – Tập III – Tương Ưng Vacchagota – Connected Discourses with Vacchagotta – Song ngữ

Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Lotus group

 

 

I (1). Because of Not Knowing (1) – Vô Tri (1)

 

1-2) At Sāvatthī…

Then the wanderer Vacchagotta approached the Blessed One and exchanged greetings with him. When they had concluded their greetings and cordial talk, he sat down to one side and said to him:

3) — “Master Gotama, what is the cause and reason why these various speculative views arise in the world: ‘The world is eternal’ or ‘The world is not eternal’; or ‘The world is finite’ or ‘The world is infinite’; or ‘The soul and the body are the same’ or ‘The soul is one thing, the body is another’; or ‘The Tathāgata exists after death,’ or ‘The Tathāgata does not exist after death,’ or ‘The Tathāgata both exists and does not exist after death,’ or ‘The Tathāgata neither exists nor does not exist after death’?”

4) — “It is, Vaccha, because of not knowing form, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation that those various speculative views arise in the world: ‘The world is eternal’ … or ‘The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.’

This, Vaccha, is the cause and reason why those various speculative views arise in the world.”

1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi…

Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagota đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.

3) Ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vacchagota bạch Thế Tôn:

— Do nhân gì, do duyên gì, này Tôn giả Gotama, một số tà kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời: “Thế giới là thường còn” hay “Thế giới là không thường còn”; hay “Thế giới hữu biên” hay “Thế giới vô biên”; hay “Sinh mạng và thân thể là một” hay “Sinh mạng và thân thể là khác”; hay “Như Lai có tồn tại sau khi chết” hay “Như Lai không tồn tại sau khi chết” hay “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết”?

4) — Do vô tri đối với sắc, này Vaccha, do vô tri đối với sắc tập khởi, do vô tri đối với sắc đoạn diệt, do vô tri đối với con đường đưa đến sắc đoạn diệt, cho nên có những (tà) kiến sai khác như thế này khởi lên đời: “Thế giới là thường còn”… hay “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết”.

Do nhân này, do duyên này, này Vaccha, có một số (tà) kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời: “Thế giới là thường còn”… hay “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết”.

 

  1. Because of Not Knowing (2) – Vô Tri (2)

 

1-2) At Sāvatthī….

3) — “It is, Vaccha, because of not knowing feeling, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation that those various speculative views arise in the world: ‘The world is eternal’ … or ‘The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.’

4) This, Vaccha, is the cause and reason why those various speculative views arise in the world.”

(Như trên, ở đây là “vô tri đối với thọ”).

 

  1. Because of Not Knowing (3) – Vô Tri (3)

 

1-4) … “It is, Vaccha, because of not knowing perception, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation that those various speculative views arise in the world….”

(Như trên, ở đây là “vô tri đối với tưởng”).

 

  1. Because of Not Knowing (4) – Vô Tri (4)

1-4) … “It is, Vaccha, because of not knowing volitional formations, their origin, their cessation, and the way leading to their cessation that those various speculative views arise in the world….”

(Như trên, ở đây là “vô tri đối với các hành”).

 

  1. Because of Not Knowing (5) – Vô Tri (5)

 

1-4) … “It is, Vaccha, because of not knowing consciousness, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation that those various speculative views arise in the world….”

(Như trên, ở đây là “vô tri đối với thức”).

 

II (6-10) Because of Not Seeing – Vô Kiến (6-10)

 

1-4) … “It is, Vaccha, because of not seeing form … feeling … perception … volitional formations … consciousness, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation that those various speculative views arise in the world….”

(Như trên, ở đây là “vô kiến đối với sắc” … “…thọ, …tưởng, …các hành, …thức”).

 

III (11-15) Because of Not Breaking Through – Không Hiện Quán (1-5)

 

1-4) … “It is, Vaccha, because of not breaking through to form … feeling … perception … volitional formations … consciousness, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation that those various speculative views arise in the world….”

(Như trên, ở đây là “không hiện quán năm uẩn”).

 

IV (16-20) Because of Not Comprehending – Không Liễu Tri (anubodha) (1-5)

 

(The same, but read “not comprehending form,ʺ etc.)

(Như trên, ở đây là “không liễu tri năm uẩn”)

 

V (21-25) Because of Not Penetrating – Không Thông Ðạt (appativebha) (1-5)

(Như trên, ở đây là “không thông đạt năm uẩn”)

 

VI (26-30) Because of Not Discerning – Không Ðẳng Quán (asallakkhana) (1-5)

(Như trên, ở đây là “không đẳng quán năm uẩn”)

 

VII (31-35) Because of Not Discriminating – Không Tùy Quán (1-5)

(Như trên, ở đây là “không tùy quán năm uẩn”)

 

VIII (36-40) Because of Not Differentiating – Không Cận Quán (1-5)

(Như trên, ở đây là “không cận quán năm uẩn”)

 

IX (41-45) Because of Not Examining – Không Ðẳng Sát (asamapekkana) (1-5)

(Như trên, ở đây là “không đẳng sát năm uẩn”).

 

X (46-50) Because of Not Closely Examining – Không Cận Sát (1-5)

(Như trên, ở đây là “không cận sát năm uẩn”)

 

XI (51-55) Because of Not Directly Cognizing – Không Hiện Kiến (1-5)

 

1-3) … “It is, Vaccha, because of not directly cognizing form … feeling … perception … volitional formations … consciousness, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation that those various speculative views arise in the world:  ‘The world is eternal’ … or ‘The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.’

4) This, Vaccha, is the cause and reason why those various speculative views arise in the world: ‘The world is eternal’ or ‘The world is not eternal’; or ‘The world is finite’ or ‘The world is infinite’; or ‘The soul and the body are the same’ or ‘The soul is one thing, the body is another’; or ‘The Tathāgata exists after death,’ or ‘The Tathāgata does not exist after death,’ or ‘The Tathāgata both exists and does not exist after death,’ or ‘The Tathāgata neither exists nor does not exist after death.’”

(Như trên, ở đây là “không hiện kiến năm uẩn”)

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-33.htm
  2. http://lirs.ru/lib/sutra/Connected_Discourses_of_the_Buddha(Samyutta_Nikaya).Vol.I.pdf