Chương XI – Tập III – Tương Ưng Thần Mây – Connected Discourses on Cloud Devas – Song ngữ

Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Lotus group

 

 

  1. Simple Version – Chủng Loại

 

1-2) At Sāvatthī…

3) — “Bhikkhus, I will teach you about the devas of the cloud-dwelling order. Listen to that….

4) — “And what, bhikkhus, are the devas of the cloudd welling order? There are, bhikkhus, cool-cloud devas, warm-cloud devas, storm-cloud devas,

wind-cloud devas, and rain-cloud devas.

5) “These, bhikkhus, are called the devas of the clouddwelling order.”

1-2) Trú ở Sàvatthi…

3) — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về chư Thiên thuộc loại thần mây. Hãy lắng nghe.

4) — Này các Tỷ-kheo, thế nào là chư Thiên thuộc loại thần mây? Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây lạnh. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây nóng. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây sấm. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây gió. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây mưa.

5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, họ được gọi là chư Thiên thuộc loại thần mây.

 

  1. Good Conduct – Thiện Hành 

 

(Identical with 31:2, but concerning rebirth in the company of the devas of the cloud-dwelling order.)

1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi…

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây?

4) — Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau: “Chư Thiên thuộc loại thần mây được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc”.

5) Họ suy nghĩ như sau: “Ôi mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây!” Sau khi thân hoại mạng chung, loại (chúng sanh) ấy được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây.

6) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, có loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây.

 

3-12 With the Support of Giving (1) – Ủng Hộ Bố Thí (1)

 

(These suttas are modelled on 31:13-22, but concerning rebirth in the company of the cool-cloud devas.)

1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi…

Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh?

4) — Ở đây, này Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau: “Chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc”.

5) Họ suy nghĩ như sau: “Ôi mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh!”

Họ bố thí đồ ăn… Họ bố thí đèn dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh.

6) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh.

 

13-52 With the Support of Giving (2) – Ủng Hộ Bố Thí (2)

 

(These suttas repeat the paradigm in regard to rebirth among the other types of cloud-dwelling devas.)

(Như kinh trên, chỉ khác là “chư Thiên thuộc loại thần mây khác như thần mây nóng” … “thần mây mưa”).

 

  1. Cool-Cloud Devas – Lạnh

 

1-3) At Sāvatthī…

Sitting to one side, that bhikkhu said to the Blessed One:

— “Venerable sir, what is the cause and reason why it sometimes becomes cool?”

4) — “There are, bhikkhu, what are called cool-cloud devas. When it occurs to them, ‘Let us revel in our own kind of delight,’ then, in accordance with their wish, it becomes cool.

5) This, bhikkhu, is the cause and reason why it sometimes becomes cool.”

1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi…

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, có khi trời lạnh?

4) — Này Tỷ-kheo, có chư Thiên được gọi là thần mây lạnh. Khi chư Thiên ấy suy nghĩ: “Chúng ta hãy sống, hoan hỉ với tự thân”. Tùy theo tâm nguyện của họ, trời lạnh.

5) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, có khi trời lạnh.

 

  1. Warm-Cloud Devas – Trời Nóng

 

1-3) … “Venerable sir, what is the cause and reason why it sometimes becomes warm?”

4) — “There are, bhikkhu, what are called warm-cloud devas. When it occurs to them, ‘Let us revel in our own kind of delight,’ then, in accordance with their wish, it becomes warm.

5) This, bhikkhu, is the cause and reason why it sometimes becomes warm.”

(Như kinh trên, chỉ khác …. “ở đây là trời nóng và thuộc chư Thiên thuộc loại mây nóng”).

 

  1. Storm-Cloud Devas – Trời Sấm

 

1-3) … “Venerable sir, what is the cause and reason why it sometimes becomes stormy?”

4) — “There are, bhikkhu, what are called storm-cloud devas. When it occurs to them, ‘Let us revel in our own kind of delight,’ then, in accordance with their wish, it becomes stormy.

5) This, bhikkhu, is the cause and reason why it sometimes becomes stormy.”

(Như kinh trên, chỉ khác … “ở đây là trời sấm và thuộc chư Thiên loại mây sấm”).

 

  1. Wind-Cloud Devas – Trời Gió

 

1-3) … “Venerable sir, what is the cause and reason why it sometimes becomes windy?”

4) — “There are, bhikkhu, what are called wind-cloud devas. When it occurs to them, ‘Let us revel in our own kind of delight,’ then, in accordance with their wish, it becomes windy.

5) This, bhikkhu, is the cause and reason why it sometimes becomes windy.”

(Như kinh trên, chỉ khác … “ở đây trời gió và thuộc chư Thiên loại mây gió”).

 

  1. Rain-Cloud Devas – Trời Mưa

 

1-3) … “Venerable sir, what is the cause and reason why it sometimes rains?”

4) — “There are, bhikkhu, what are called rain-cloud devas. When it occurs to them, ‘Let us revel in our own kind of delight,’ then, in accordance with their wish, it rains.

5) This, bhikkhu, is the cause and reason why it sometimes rains.”

(Như kinh trên, chỉ khác … “ở đây trời mưa và thuộc chư Thiên loại mây mưa”).

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-32.htm
  2. http://lirs.ru/lib/sutra/Connected_Discourses_of_the_Buddha(Samyutta_Nikaya).Vol.I.pdf