Chương V – Tập III – Tương Ưng Sanh – Connected Discourses on Arising – Song ngữ

Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Lotus group

 1. The Eye – Mắt

 

1-2) At Sāvatthī…

3) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of the eye is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and-death.

4-8) The arising, continuation, production, and manifestation of the ear … of the nose … of the tongue … of the body … of the mind is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and-death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of the eye … the mind is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and death.”

1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi…

3) — Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.

4-8) Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của tai… của mũi… của lưỡi… của thân… của ý là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.

9) Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết.

10-14) Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của tai… của mũi… của lưỡi… của thân… của ý là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết.

 

 1. Forms – Sắc

 

1-2) At Sāvatthī…

3-8) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of forms … of sounds … of odors … of tastes … of tactile objects … of mental phenomena is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and-death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of forms … of mental phenomena is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and death.”

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp).

 

 1. Consciousness – Thức

 

1-2) At Sāvatthī…

3-8) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of eye-consciousness … of mind-consciousness is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of eye consciousness … of mind-consciousness is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and-death.”

(Như kinh trên, chỉ thế vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức).

 

 1. Contact – Xúc

 

1-2) At Sāvatthī…

3-8) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of eye-contact … of mind-contact is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and-death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of eyecontact … of mind-contact is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and death.”

(Như kinh trên, chỉ thế vào nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc).

 

 1. Feeling – Thọ

 

1-2) At Sāvatthī…

3-8) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of feeling born of eye contact … of feeling born of mind-contact is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and-death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of feeling born of eye-contact … of feeling born of mind-contact is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and-death.”

(Như kinh trên, chỉ thế vào thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh).

 

 1. Perception – Tưởng

 

1-2) At Sāvatthī…

3-8) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of perception of forms … of perception of mental phenomena is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and-death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of perception of forms … of perception of mental phenomena is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and-death.”

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng).

 

 1. Volition – Tư

 

1-2) At Sāvatthī…

3-8) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of volition regarding forms … of volition regarding mental phenomena is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and-death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of volition regarding forms … of volition regarding mental phenomena is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and-death.”

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư).

 

 1. Craving – Ái

 

1-2) At Sāvatthī…

3-8) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of craving for forms … of craving for mental phenomena is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging and-death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of craving for forms … of craving for mental phenomena is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and-death.”

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái).

 

 1. Elements – Giới

 

1-2) At Sāvatthī…

3-8) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of the earth element … of the water element … of the heat element … of the air element … of the space element … of the consciousness element is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and-death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of the earth element … of the consciousness element is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and-death.”

(Như kinh trên, chỉ thế vào địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới).

 

 1. Aggregates – Uẩn

 

1-2) At Sāvatthī…

3-8) — “Bhikkhus, the arising, continuation, production, and manifestation of form … of feeling … of perception … of volitional formations … of consciousness is the arising of suffering, the continuation of disease, the manifestation of aging-and-death.

9-14) “The cessation, subsiding, and passing away of form … of consciousness is the cessation of suffering, the subsiding of disease, the passing away of aging-and death.”

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn).

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-26.htm
 2. http://lirs.ru/lib/sutra/Connected_Discourses_of_the_Buddha(Samyutta_Nikaya).Vol.I.pdf