Chương IX – Tập III – Tương Ưng Kim Xí Ðiểu – Connected Discourses on Supaṇṇas – Song ngữ

Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Lotus group

 

 

  1. Simple Version – Chủng Loại

 

1-2) At Sāvatthī…

3) — “Bhikkhus, there are these four modes of generation of supaṇṇas. What four? Supaṇṇas born from eggs, supaṇṇas born from the womb, supaṇṇas born from moisture, supaṇṇas of spontaneous birth. These are the four modes of generation of supaṇṇas.”

1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi…

3) — Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Kim xí điểu về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại Kim xí điểu từ trứng sanh, loại Kim xí điểu từ thai sanh, loại Kim xí điểu từ ẩm ướt sanh, loại Kim xí điểu hóa sanh. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Kim xí điểu.

 

  1. They Carry Off – Mang Ði

 

1-2) At Sāvatthī…

3) — “Bhikkhus, there are these four modes of generation of supaṇṇas….

4) “Therein, bhikkhus, egg-born supaṇṇas carry off only nāgas that are egg-born, not those that are womb-born, moisture-born, or spontaneously born.

5) Womb-born supaṇṇas carry off nāgas that are egg-born and wombborn, but not those that are moisture-born or spontaneously born.

6) Moisture-born supaṇṇas carry off nāgas that are egg-born, womb-born, and moistureborn, but not those that are spontaneously born.

7) Spontaneously born supaṇṇas carry off nāgas that are egg-born, womb-born, moisture-born, and spontaneously born.

8) “These, bhikkhus, are the four modes of generation of supaṇṇas.”

1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi…

3) — Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Kim xí điểu về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại Kim xí điểu từ trứng sanh… loại Kim xí điểu hóa sanh. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Kim xí điểu.

4) Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điểu từ trứng sanh chỉ mang đi các loại Nàga từ trứng sanh, không mang đi các loại Nàga từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và hóa sanh.

5) Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điểu từ thai sanh, mang đi các loại Nàga từ trứng sanh và các loại Nàga từ thai sanh, không mang đi các loại Nàga từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh.

6) Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điểu từ ẩm ướt sanh, mang đi các loại Nàga từ trứng sanh, các loại từ thai sanh và các loại từ ẩm ướt sanh, không mang đi các loại Nàga hóa sanh.

7) Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điểu hóa sanh, mang đi các loại Nàga từ trứng sanh, từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh.

8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Kim xí điểu về sanh chủng.

 

  1. Ambivalent (1) – Làm Hai Hạnh (1)

 

1) At Sāvatthī…

2-3) Sitting to one side, that bhikkhu said to the Blessed One:

— “Venerable sir, what is the cause and reason why someone here, with the breakup of the body, after death, is reborn in the company of egg-born supaṇṇas?”

4) — “Here, bhikkhu, someone acts ambivalently in body, speech, and mind. He has heard: ‘Egg-born supaṇṇas are long-lived, beautiful, and abound in happiness.’

5) He thinks: ‘Oh, with the breakup of the body, after death, may I be reborn in the company of egg-born supaṇṇas!’ Then, with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of egg-born supaṇṇas.

6) “This, bhikkhu, is the cause and reason why someone here, with the breakup of the body, after death, is reborn in the company of egg-born supaṇṇas.”

1) Nhân duyên ở Sàvatthi.

2) Một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh?

4) — Ở đây, này Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm hai hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. Chúng được nghe như sau: “Loại Kim xí điểu từ trứng sanh, có thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc”.

5) Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta có thể được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh!” Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh.

6) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh.

 

4-6 Ambivalent (2-4) – Làm Hại Hạnh (2-4)

 

(The same is repeated for the other three types of supaṇṇas.)

(Như kinh trước, chỉ thế vào các loại Kim xí điểu từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh ).

 

7-16 With the Support of Giving (1) – Ủng Hộ Bố Thí (1)

 

1-3) Sitting to one side, that bhikkhu said to the Blessed One:

— “Venerable sir, what is the cause and reason why someone here, with the breakup of the body, after death, is reborn in the company of egg-born supaṇṇas?”

4) — “Here, bhikkhu, someone acts ambivalently in body, speech, and mind. He has heard: ‘Egg-born supaṇṇas are long-lived, beautiful, and abound in happiness.’

5) He thinks: ‘Oh, with the breakup of the body, after death, may I be reborn in the company of egg-born supaṇṇas!’

6) He gives food…. He gives drink…. He gives clothing…. He gives a vehicle…. He gives a garland…. He gives a fragrance…. He gives an unguent…. He gives a bed…. He gives a dwelling…. He gives a lamp. Then, with the breakup of the body, after death, he is reborn in the company of egg-born supaṇṇas.

7) “This, bhikkhu, is the cause and reason why someone here, with the breakup of the body, after death, is reborn in the company of egg-born supaṇṇas.”

1-3) Nhân duyên ở Sàvathi…

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh?

4) — Tại đây, này Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm hai hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. Chúng nghe nói như sau: “Các Kim xí điểu từ trứng sanh được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, thọ hưởng nhiều lạc”.

5) Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh!”

6) Chúng bố thí đồ ăn. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh. Chúng bố thí đồ uống… Chúng bố thí vải mặc… Chúng bố thí hương liệu xoa bóp… Chúng bố thí ngọa cụ… Chúng bố thí nhà cửa… Chúng bố thí đèn dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh.

7) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây một loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh.

 

17-46 With the Support of Giving (2-4) – Ủng Hộ Bố Thí (2-4)

 

(These three decads each repeat the preceding decad for the other three types of supaṇṇas.)

(Như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loại Kim xí điểu còn lại và câu trả lời được nói lên theo mỗi trường hợp).

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-30.htm
  2. http://lirs.ru/lib/sutra/Connected_Discourses_of_the_Buddha(Samyutta_Nikaya).Vol.I.pdf