Chương 7: Lo cho con cái – Caring for a son – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 7: Trí Tuệ Và Nội Tĩnh – Wisdom and Inner Silence

  1. Caring for a son – Lo cho con cái

The trouble with parents is that they always think they know best what their child needs. Often, they get it wrong. Sometimes they get it right, as did the Chinese poet Su Tung P’o (1036–1101 CE) almost a thousand years ago when he wrote the following poem:

Cha mẹ nào cũng tưởng mình biết nhiều và biết con cái mình muốn gì, cần gì. Sai! Nếu có đúng thì chỉ đúng với một số ít người mà thôi, như Tô Đông Pha (1037-1101) chẳng hạn. Nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng này viết cách nay gần một ngàn năm như sau:

 

On the birth of my son

Nhân ngày con ra đời

 

Families, when a child is born

Want it to be intelligent.

I, through intelligence,

Having wrecked my whole life,

Only hope the baby will prove ignorant and stupid.

Then he will crown a tranquil life,

By becoming a Cabinet Minister.

Con vừa mới chào đời

Gia đình

Muốn con mau lớn

Tôi,

Vì hai chữ khôn ngoan,

Làm hỏng cả đời mình,

Chỉ muốn con mình dốt

Nếu thêm khờ càng tốt.

Rồi,

Lớn khôn, nó vui sướng

Trên chiếc ghế tể tướng.

(Tạm dịch theo bản tiếng Anh:

 

On The birth of my son: Families when a child is born, want it to be intelligent. I, though intelligent. Having wrecked my whole life. Only hope the baby will prove ignorant and stupid. Then he will crown a tranquil life, By becoming a Cabinet Minister.)

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a884/chuong-7-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://www.poemhunter.com/poem/on-the-birth-of-his-
  4. https://www.savvymom.ca/article/why-say-love-you-to-the-moon-and-back/