Chương 6: Theo dòng – Going with the flow – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 6: Critical Proplems And Their Compassionate Solution – Vấn Đề Nan Giải Và Giải Pháp Nhân Đạo

  1. Going with the flow – Theo dòng

 

A wise monk, whom I have known for many years, was hiking with an old friend in an antipodean wilderness. Late one hot afternoon they arrived at a splendid stretch of isolated beach. Even though it is against the monks’ rules to swim just for fun, the blue water was inviting and he needed to cool off after the long walk, so he stripped off and went for a swim.

Một nhà sư rất tinh thông mà tôi biết trong nhiều năm qua bách bộ với một người bạn cũ trong chốn thiên nhiên tuyệt diệu. Hai ông đến một bãi biển biệt lập, rất đẹp vào lúc nắng chiều xế bóng. Nóng nực và được mời gọi bởi làn nước trong xanh, nhà sư xếp y xuống nước bơi, quên rằng giới luật không cho phép tăng sĩ bơi vì sở thích.

 

When he was a young layman, he had been a strong swimmer. But now, as a monk of long standing, it had been many years since he had last swum. After only a couple of minutes of splashing in the surf, he was caught in a strong rip-tide that began to sweep him out to sea. He was later told that this was a very dangerous beach because of the fierce currents. At first, the monk tried to swim against the current. He soon realized, though, that the force of the current was too strong for him. His training now came to his aid. He relaxed, let go and went with the flow.

Lúc còn ở ngoài đời sư là một tay bơi rất khỏe. Nhưng sau khi xuất gia ông không còn bơi nữa – cũng phải nhiều năm lắm rồi. Chỉ vài phút nhảy sóng, sư bị dòng nước kéo ra khơi (bãi biển này có tiếng là nguy hiểm vì có nhiều dòng nước xiết kéo ra, về sau sư mới biết). Sư cố bơi ngược dòng vô bờ, nhưng sư hiểu ngay rằng dòng nước kéo ra rất mạnh đối với sư. Sư liền thư giãn, thả mình trôi theo dòng nước, như từng được chỉ dạy trước đây.

 

It was an act of great courage to relax in such a situation, as he saw the shoreline recede further and further away. He was many hundreds of meters away from land when the current diminished. Only then did he start to swim away from the riptide and back towards shore.

Sư phải can đảm lắm mới bình tĩnh được trong lúc thấy mình càng lúc càng trôi xa bờ. Cách bờ lối vài trăm thước dòng nước yếu dần. Bấy giờ sư bắt đầu bơi song song dọc theo bờ để thoát khỏi dòng nước kéo ra, rồi đổi hướng bơi thẳng vô bờ.

 

He told me that the swim back to land took every last ounce of his energy reserves. He reached the beach utterly exhausted. He was certain that, had he tried to fight the current, it would have beaten him. He would have been swept far out to sea just the same, but so depleted in energy that he wouldn’t have made it back. If he hadn’t let go and gone with the flow, he was sure he would have drowned.

Chuyến bơi vô đã vắt từng chút sanh lực còn lại của sư, và sư hoàn toàn kiệt sức lúc lên bờ. Sư biết chắc chắn nếu không thả trôi theo dòng nước kéo ra mà bơi ngược dòng, sư đã bị chết đuối rồi.

 

Such anecdotes demonstrate that the adage ‘When there’s nothing to do, then do nothing’ is not fanciful theory. Rather, it can be life-saving wisdom. Whenever the current is stronger than you are, that is the time to go with the flow. When you are able to be effective, that is the time to put forth effort.

Chuyện trên cho thấy ngạn ngữ “Nếu không có gì làm, đừng làm gì cả” không phải là không có ý nghĩa thiết thực. Đó là sự sáng suốt cứu mạng. Lúc nào dòng nước mạnh hơn sức bạn, lúc ấy bạn nên xuôi theo dòng. Khi nào bạn thấy mình đủ sức, khi ấy bạn mới ra công.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a882/chuong-5-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://thedailyguardian.com/law-of-karma/