Chương 6: Lấy Quyết Định – Making decisions – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 6: Critical Proplems And Their Compassionate Solution – Vấn Đề Nan Giải Và Giải Pháp Nhân Đạo

  1. Making decisions – Lấy Quyết Định

 

A problem with a solution needs a decision. But how do we make the important decisions in our life?

Mọi vấn đề có giải đáp đều cần được quyết định. Nhưng chúng ta quyết định như thế nào?

 

Usually we try to get someone else to make the difficult decisions for us. That way, if it goes wrong, we’ve got someone to blame. Some of my friends try to trick me into making decisions for them, but I won’t. All I will do is show them how they can make wise decisions by themselves.

Thường chúng ta hay nhờ người khác quyết định giùm. Làm vậy, khi quyết định không đúng, chúng ta có người để đổ thừa. Vài bạn tôi đưa tôi vào thế lấy giùm họ quyết định; tôi không làm. Nhiều lắm là tôi giúp họ quyết định lấy một cách sáng suốt.

 

When we come to the crossroads and we are unsure what direction to take, we should pull over to the side, have a break and wait for a bus. Soon, usually when we are not expecting it, a bus arrives. On the front of a public bus is a sign in big bold letters indicating where the bus is going. If that destination suits you, then take that bus. If not, wait. There’s always another bus behind.

Tới ngã tư, nếu chưa biết phải đi hướng nào, bạn nên dừng lại, đứng nghỉ, chờ xe buýt đến. Không mấy chốc xe buýt tới, tới bất chợt. Trước đầu xe buýt công cộng luôn luôn có bảng chữ lớn chỉ điểm đến. Nếu đúng bạn leo lên, nếu không bạn chờ xe khác sẽ tới sau đó.

 

In other words, when we have to make a decision and are unsure what that decision should be, we need to pull over to the side, have a break and wait. Soon, usually when we are not expecting it, a solution will come. Every solution has its own destination. If that destination suits us, then we take that solution. If not, we wait. There’s always another solution coming behind.

Nói cách khác, khi cần quyết định mà chưa biết phải quyết định thế nào, chúng ta nên dừng lại, nghỉ và chờ. Không bao lâu sau, lúc mà chúng ta không nghi ngờ, quyết định chợt đến cho chúng ta. Mỗi quyết định đều có đích riêng của nó. Nếu đích ấy hợp tình hợp lý đối với chúng ta, chúng ta sẽ lấy vậy. Nếu không, chúng ta chịu khó chờ thêm chút nữa. Thế nào rồi cũng có quyết định khác đến.

 

That’s how I make my decisions. I gather all the information and wait for the solution. A good one will always come, as long as I am patient. It usually arrives unexpectedly, when I am not thinking about it.

Đó là cách tôi lấy quyết định. Tôi tập trung tất cả dữ kiện để có thể và chờ quyết định đến. Quyết định đúng luôn luôn có đó nếu tôi kiên nhẫn chờ. Nó thường đến bất chợt lúc tôi không nghĩ tới nó.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a883/chuong-6-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://www.inc.com/leigh-buchanan/new-research-how-leaders-make-decisions-differently.html